COVID-19

พิษโควิด-19 ! GC เลื่อน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไม่มีกำหนด

พิษโควิด-19 ! GC เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีกำหนด พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 4,487 ล้าน

S 19554733 ตัด

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า จากการที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้อง Synergy Hall  ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ

อย่างไรก็ตามจากประกาศ “กรุงเทพมหานคร” เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563  สั่งปิดสถานที่ ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใด ที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณา และคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

1.เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่   9 เมษายน 2563  ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ จึงจะแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นใหม่

โดยให้ยกเลิกกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นปี 2563 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 (XM) ที่กำหนดไว้ในวันที่ 2 มีนาคม 2563  แต่ให้คงวันกำหนดสิทธิในการได้รับเงินปันผล (XD) เพื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

“การเลื่อนประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณามให้ความร่วมมือต่อนโยบายรัฐในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ในการจำกัดการร่วมชุมนุม เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม”  

2.อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 4,487 ล้านบาท  โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(1)   กำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 10% ที่อัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 10/90

(2)   กำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 20% ที่อัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80

(3)   กำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตรา 30% ที่อัตราหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 30/70

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2  มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

การที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไป ซึ่งการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,508 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 8,995 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรายงานเรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ขออภัย ที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างกะทันหัน และไม่มีกำหนด ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (โควิด-19) อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

Avatar photo