Environmental Sustainability

ไออาร์พีซี คว้า ‘รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน’ จากเวที SET Awards 2022

ไออาร์พีซี คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน ‘Sustainability Awards of Honor’ จากเวที SET Awards 2022 และได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน ‘รายชื่อหุ้นยั่งยืน’ 8 ปีซ้อน        

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2565 “รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

ไออาร์พีซี

IRPC คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน

โดยรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจ มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนต่อไป

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ IRPC ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความยั่งยืนในการดำเนินงาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) 

ไออาร์พีซี

หุ้นยั่งยืน 8 ปีซ้อน        

นอกจากนี้ IRPC ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRPC ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ        ต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

IRPC ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพและพิจารณาให้ IRPC ได้รับรางวัลเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาลตลอดมา ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo