Environmental Sustainability

‘One Young World Summit’ ตอกย้ำ ‘พลังคนรุ่นใหม่’ เน้น ‘สร้างสรรค์-ลงมือทำ’ เปลี่ยนโลกยั่งยืน

เยาวชนคนรุ่นใหม่เครือซีพี ร่วมแสดงพลังบนเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World Summit 2021 สร้าง The Change Maker เน้นความคิดสร้างสรรค์ – ลงมือทำ เปลี่ยนแปลงโลกให้ยั่งยืน

หลังจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่ง 20 ตัวแทนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ จากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ One Young World Summit 2021 ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 22-25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

ในปีนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับรูปแบบเป็นการจัดประชุมเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ (Virtual Summit) ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความคึกคัก มีตัวแทนเยาวชนและผู้นำคนรุ่นใหม่กว่า 1,700 คน จาก 170 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และแนวทางแก้ปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของโลกเพื่อนำไปสู่โลกที่ยั่งยืนในทุกมิติ

เครือซีพีตระหนักถึงการส่งเสริมและสร้างบทบาทผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยที่จะขึ้นมาเป็น “The Change Maker” หรือผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้กับสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นพลังสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การประชุม One Young World Summit 2021 ในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อที่เป็นปัญหาเร่งด่วนระดับโลกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ

  1. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(Climate Crisis)
  2. การศึกษา (Education)
  3. สิทธิและเสรีภาพ (Rights & Freedom)
  4. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution)
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (Future Economies)
  6. บทเรียนจากโรคระบาด (Lessons from The Pandemic) ซึ่งเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้จากสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญวิกฤติโควิด-19

One Young World Summit

นางสาวหล้าเลอทิพย์ รัชชกูล ตัวแทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด หนึ่งในเยาวชนที่ได้เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชน One Young World Summit 2021 กล่าวว่า การได้เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชนในครั้งนี้ ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมอง ของเพื่อนเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ในการร่วมกันหาทางออก แก้ปัญหาที่เป็นประเด็นท้าทายของโลกในขณะนี้

ทำให้รู้สึกมีความกล้า มี passion ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการหาทางออกแก้ปัญหา และร่วมลงมือทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน

ด้านนายวตสิทธิ์ จินดากวี ตัวแทนจากบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด อีกหนึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าว เผยว่า จากการได้มีประสบการณ์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ กับเยาวชนในครั้งนี้ เชื่อว่า จากมุมความคิดเล็กๆของกลุ่มเยาวชนบนเวที จะสะท้อนเป็นแนวทางการแก้ปัญหา ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้

One Young World Summit

จากเวทีนี้สามารถสรุปประเด็นที่ได้รับออกเป็น 3C คือ Community การรวมกลุ่มสร้างความร่วมมือของเยาวชนในหลายประเทศ เพื่อร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน Consistency การร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และ Creativity การมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ซึ่งเชื่อว่าสิ่งดังกล่าว จะทำให้เกิดผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้

สำหรับการประชุม One Young World Summit 2021 ได้สรุปปิดการประชุมด้วยการตอกย้ำความสำคัญในเรื่อง “ความหลากหลายทางความคิด” ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันสังคม ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยต้องสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาทักษะองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

One Young World Summit

สิ่งเหล่านี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในอนาคตได้ สำหรับการประชุม One Young World Summit ในปี 2022 จะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo