Environmental Sustainability

ส่งได้ถึง 5 ก.ค.! ‘สผ.’ เปิดรับความเห็น แนวทางทำ EIA ‘บังแสง-เปลี่ยนทิศลม’ สร้างตึกสูง


สผ. ยังเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำ “แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร” ไปใช้จัดทำ EIA

เมื่อวานนี้ (18 มิ.ย.) สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดการประชุมหารือเรื่อง แนวทางปฏิบัติ สำหรับการนำ “แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร” ไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA

AE1FC535 E832 4970 9DA1 BEA9DACFF1B1

ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ประธานการประชุมดังกล่าว ระบุว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของทุกภาคส่วน เนื่องจากหลายฝ่ายยังคงมีความกังวล และยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน พร้อมย้ำว่า แนวทางที่กำหนดขึ้น ไม่ใช่กฎหมาย และไม่ได้มีข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารสูง หรืออาคารใหญ่พิเศษแต่อย่างใด

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และอภิปรายในหลักวิชาการ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน รวมถึงได้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงแนวทางดังกล่าว ให้มีความเหมาะสม ในเชิงเทคนิค และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แนวทางดังกล่าว ถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป

ระหว่างการประชุม ได้มีการหยิบยกประเด็นสำคัญ ๆ ขึ้นมาหารือ

ประเด็นที่ 1 เมื่อประกาศใช้แล้ว แนวทางนี้ จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำ และพิจารณารายงานของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) ของสผ. กทม. จังหวัด ต่าง ๆ และพื้นที่คุ้มครอง เพื่อสร้างมาตรฐานการประเมิน และการกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสม ในรายงาน EIA โครงการประเภทอาคาร

ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาแนวทาง ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ ให้มีความเหมาะสมทางวิชาการ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเชิงเทคนิค เช่น อาคารประเภทใดที่ควรทำการประเมิน  วิธีการ และช่วงเวลาประเมินที่เหมาะสม การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้ง แนวทางการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

4214E199 6F9E 43BB B220 2DB42CE1E1BB
ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาแนวทาง ด้านการเปลี่ยนแปลงของลม เช่น การกำหนดวิธีการ และขั้นตอนเหมาะสม ของการประเมิน โดยใช้แบบจำลอง ลักษณะของอาคาร ที่ควรทำการประเมิน ระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลนำเข้าด้านอุตุนิยมวิทยา และการอ้างอิงเกณฑ์ของระดับผลกระทบที่เหมาะสม สำหรับวิถีชีวิตและกิจกรรมของประชาชน

การประชุมหารือครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมที่ สผ. ประมาณ 20 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์มากกว่า 300 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายงาน EIA ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคชก. ชุดที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ เจ้าของโครงการ ตัวแทนจากสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ สมาคมอาคารชุด สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ สผ.

ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันในเบื้องต้น รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

F3F87E69 4AEE 4E07 8147 133C4AFD0D28

ทั้งนี้ สผ. ยังเปิดรับความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อแนวทางนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางอีเมล [email protected] และจะนำผลจากการประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับ ไปพิจารณาปรับปรุง และจัดทำแนวทางให้มีความเหมาะสมต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม