Environmental Sustainability

IRPC คว้ารางวัลด้านความยั่งยืน ‘Sustainability Awards of Honor’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2566 “รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

IRPC

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางความยั่งยืนต่อไป

IRPC

อ่านข่่าวเพิ่มเติม

Avatar photo