Environmental Sustainability

เปิดแผน ‘ลดการใช้พลังงาน’ ภาคขนส่งทางบก 5 ปี ลดใช้พลังงาน 4.2 พันตัน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10 ล้านตัน

เปิดแผน “ลดการใช้พลังงาน” ภาคขนส่งทางบก 5 ปี ลดใช้พลังงาน 4.2 พันตัน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10 ล้านตัน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก โดยมี นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน

โดยกระทรวงคมนาคมเล็งเห็นความสำคัญการแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก เนื่องจากปัจจุบันการคมนาคมขนส่งมีการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ ในปี 2565 อยู่ที่ 32,414 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็น 38.5% และการขนส่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ลดการใช้พลังงาน

สึกษาแผนลดใช้พลังงานของประเทศ

ซึ่งการขนส่งทางบกถือได้ว่าเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศที่มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ในปี 2565 สูงถึง 27,950 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็น 86.2%

และจากการใช้พลังงานในการขนส่ง ในปี 2562 พบว่าสาขาขนส่งปล่อย CO2 อยู่ที่ 76.92 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็น 29.5% ของการปล่อย CO2 ในภาคพลังงาน โดยการขนส่งทางบก มีสัดส่วน 95.6% ของการปล่อย CO2 ในสาขาขนส่ง หากไม่มีการรองรับการเติบโตดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการขนส่งที่สิ้นเปลืองพลังงานและเกิดการปล่อยมลพิษมากยิ่งขึ้น

ลดการใช้พลังงาน

นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ สนข. จัดทำโครงการศึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและกำหนดนโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย และจัดทำแผนการดำเนินการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2580

เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานที่ช่วยให้หน่วยงานในภาคคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบคมนาคมในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

ลดการใช้พลังงาน

แผนการดำเนินงาน 3 ระยะ

โดยแผนการดำเนินงานฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย แผนระยะสั้น 0 – 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนระยะกลาง 6 – 10 ปี (พ.ศ. 2571 – 2575) และแผนระยะยาว 11 – 15 ปี (พ.ศ. 2576 – 2580) ซึ่งจากการประเมินภายใต้แผนการดำเนินการฯ พบว่า หากมีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ดังนี้

  • แผนระยะสั้น ณ ปี 2570 การขนส่งทางบก จะมีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานรวม 4,260.76 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) และศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 10.07 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e)
  • แผนระยะกลาง ณ ปี 2575 การขนส่งทางบก จะมีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานรวม 12,582.40 ktoe และศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 36.09 MtCO2e
  • แผนระยะยาว ณ ปี 2580 การขนส่งทางบก จะมีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานรวม 15,918.21 ktoe และศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 51.86 MtCO2e

ลดการใช้พลังงาน

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) จากการประเมินภายใต้แผนการดำเนินการฯ พบว่า ณ ปี 2573 หรือ ค.ศ. 2030 การขนส่งทางบก จะมีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานรวม 11,169.84 ktoe และศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 30.04 MtCO2e จากที่กล่าวมาในข้างต้น

หากหน่วยงานในภาคคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ขับเคลื่อนโครงการและมาตรการตามแผนการดำเนินการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2580 จะช่วยให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในภาคคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร ที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของภาครัฐใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินนโยบายต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo