Environmental Sustainability

อบก. รับรอง Dow เพิ่มอีก 7 ผลิตภัณฑ์ ‘ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก’ หนุนผู้ประกอบการไทย ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

อบก. รับรอง Dow เพิ่มอีก 7 ผลิตภัณฑ์ “ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” หนุนผู้ประกอบการไทย ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

กรุงเทพฯ – 19 กรกฎาคม 2566  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพิ่มเติมอีก 7 ผลิตภัณฑ์ โดย ดาว ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์แล้วรวมทั้งสิ้น 28 ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน 19 ผลิตภัณฑ์

การรับรองนี้จะช่วยสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มีตัวเลือกของวัสดุที่มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Dow

7 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

7 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนในครั้งนี้ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ได้มากกว่าเกณฑ์ที่ อบก.กำหนด (2% จากปีฐาน) โดยคำนวนจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต

Dow
นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์

ประกอบด้วย พลาสติกโพลิเอททีลีน INNATETM TF80, ELITETM 5538, DOWLEXTM 2038.68, AFFINITYTM 1880, AFFINITYTM 1881 สำหรับนำไปผลิตเป็นถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ อาทิ ถุงรีฟิล บรรจุภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้บรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะทำจากโพลิเอททีลีนทั้งหมด (All PE mono material) และ ENGAGETM PV 8680, ENGAGETM PV 8688 สำหรับนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อาทิ แผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น

โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ ผลิตจากโรงงานภายใต้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Dow

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 93

นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ความสำเร็จอีกขั้นนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของ Dow ในฐานะตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังการใช้งาน

S 173875420

โดยการรับรองครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ ดาว จะเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 และจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถผลิตสินค้าที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำลงไปด้วยเช่นกัน

Dow
นายอนุรักษ์ รัศมีอมรวิวัฒน์

นอกจากนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ยังได้แต่งตั้ง นายอนุรักษ์ รัศมีอมรวิวัฒน์ Climate Change Specialist ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้เป็น 1 ใน 70 บุคคลที่ปรึกษาสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO Consultant) เนื่องจากมีความรู้ด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ความรู้ด้านการตรวจประเมินข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยวิธีการตรวจประเมิน เทคนิคการเก็บตัวอย่างข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และระบบการควบคุมคุณภาพของข้อมูล รวมถึงความรู้ด้านเทคนิคการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

S 173875422

S 173875421

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo