Digital Economy

ข่าวดี! พาณิชย์หั่นค่าธรรมเนียม ตั้งธุรกิจผ่านออนไลน์ลง 50% นาน 3 ปี


พาณิชย์หั่นค่าธรรมเนียม! ตั้งธุรกิจผ่านออนไลน์ลง 50% นาน 3 ปี เหลือเพียง 2,750 บาท จากเดิม 5,500 บาท ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนธุรกิจช่วงโควิด  จูงใจให้ผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนธุรกิจผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องเข้มแข็งและแข่งขันได้ด้วยความมั่นคง  ต้องมีต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ไม่สูงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ที่สำคัญการติดต่อกับหน่วยงานราชการต้องมีความคล่องตัว จึงได้สั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาการให้บริการทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการจดทะเบียนธุรกิจที่ต้องมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญต้องลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของภาคธุรกิจลง

วีรศักดิ์ พาณิชนย์
วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563  กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2563 เพื่อขยายระยะเวลาและเพิ่มส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียม แก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จากเดิมลดให้ 30% เป็นลดให้ 50% เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ผ่านทางระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration จะเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่ง ของการยื่นขอจดทะเบียน แบบ walk in ที่มีค่าธรรมเนียม 5,500 บาท โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดผ่านระบบ  e-Registration ในอัตราใหม่นี้จะมีค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 2,750 บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 500 บาท การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดมีอัตราค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อ 1 ครั้ง

ออนไลน์

การลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เกี่ยวกับการปรับปรุงบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ที่ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ให้สอดคล้องกับต้นทุนของภาครัฐ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นและประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration มากขึ้น

ทั้งนี้ ด้วยระบบ e-Registration ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฯ หรือเพิ่มทุนได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีเรื่องเวลา/สถานที่มาเป็นอุปสรรค ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในประเทศไทยและ ทั่วโลกยังคงมีสถานการณ์ที่รุนแรง

“ การลดอัตราค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าวอาจทำให้รัฐสูญเสียรายได้ลงกว่า 165 ล้านบาทต่อปี แต่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ  ยังจะส่งผลต่ออันดับของไทยด้านการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing Business ของธนาคารโลก ที่คาดว่าจะมีอันดับที่ดีขึ้น”
นายวีรศักดิ์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight