CSR

‘ซีพีเอฟ – แอลพีเอ็น’ ผนึกกำลังสานต่องานสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ มูลนิธิแอลพีเอ็น ชูศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แรงงานที่ทำงานในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการฯ ร่วมกับซีพีเอฟเป็นปีที่ 2 เน้นสร้างความสัมพันธ์กับแรงงานใกล้ชิดมากขึ้น

Labour1

นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิแอลพีเอ็น กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีสำหรับความร่วมมือระหว่างแอลพีเอ็น กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในการก่อตั้งและดำเนินการศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN เป็นศูนย์รับเรื่องราวของพนักงานที่ดำเนินการโดยองค์กรที่เป็นกลาง ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนอย่างซีพีเอฟ ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และดูแลแรงงานตามหลักสากล

มูลนิธิแอลพีเอ็น และซีพีเอฟ จะยังสานต่อการดำเนินงานของ Labour Voices Hotline เป็นปีที่ 2 โดยในปี 2562 ที่จะร่วมมือปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมที่เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างบริษัทกับพนักงานระดับแรงงานทุกเชื้อชาติมากขึ้น

ศูนย์รับเรื่องราวของพนักงานที่ดำเนินการโดยองค์กรที่เป็นกลาง อย่าง Labour Voices Hotline by LPN ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในความใส่ใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนของซีพีเอฟ องค์กรที่เป็นนายจ้าง ให้พนักงานระดับแรงงานที่ทำงานกับซีพีเอฟทุกคน ทุกเชื้อชาติ สามารถสื่อสารเรื่องต่างๆ ด้วยภาษาตนเอง อย่างสะดวกใจเหมือนพูดคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจได้ และเป็นเพื่อนที่มีความรู้สามารถให้คำแนะนำแก่แรงงาน และช่วยกระตุ้นให้แรงงานมีส่วนร่วมเสนอแนะบริษัท เพื่อช่วยให้แรงงานมีชีวิตความเป็นอยู่และทำงานในประเทศไทยได้อย่างปกติสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

แผนการดำเนินงานในปีที่ 2 จะเน้นกิจกรรมเชิงรุกมากขึ้น เปิดโอกาสให้องค์กรนายจ้างและแรงงานใกล้ชิดกันมากขึ้นเช่น การเยี่ยมบ้านและหอพักของแรงงาน การพูดคุยกับแรงงานเชิงลึก รวมถึงการพัฒนาแกนนำของแรงงานขึ้นมาคอยดูแลเพื่อนแรงงาน เพื่อขยายเครือข่ายการดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับแรงงานทุกคนอย่างครอบคลุม

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในปีหน้าแอลพีเอ็นยังร่วมกับซีพีเอฟจัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำแรงงานในโรงงานต่างๆ ของซีพีเอฟต่อเนื่องจากปีนี้ ที่มีจัดการอบรม เพื่อส่งเสริมให้แรงงานรู้จัก และเข้ามาใช้บริการศูนย์ Labour Voices Hotline อย่างทั่วถึง รวมทั้ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้แรงงานทุกเชื้อชาติของซีพีเอฟสามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงมีอย่างครบถ้วน

“ความรู้กฎหมายและสิทธิด้านแรงงาน จะช่วยให้พนักงานซีพีเอฟทุกคน รวมถึงคนงานข้ามชาติ สามารถดำเนินชีวิตและทำงานอย่างมั่นใจ ไม่ต้องหวาดระแวง และแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ยังเป็นอีกพลังเครือข่ายช่วยป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดกับคนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักตั้งแต่ต้นทางจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย” นายปริโสทัตกล่าว

Avatar photo