CSR

IRPC ระดมกำลัง CSR ลงพื้นที่ช่วยชุมชน ต้านภัยแล้ง

ส่วนชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ เขตประกอบการไออาร์พีซี จังหวัดระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ร่วมกับชุมชนระดมสรรพกำลัง ช่วยชุมชนแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านบริเวณชุมชนรอบเขตประกอบการ  โดยได้ให้การสนับสนุนน้ำดิบ จากบ่อเก็บน้ำของบริษัท เพื่อให้ชุมชนนำไปผลิตเป็นน้ำประปาหมู่บ้าน ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในภาคเกษตรกรรม

ช่วยภัยแล้ง 1

พร้อมทั้งได้สนับสนุนการขุดลอกคลอง และสระน้ำไม่ให้ตื้นเขินให้พร้อมรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน รวมทั้งติดตั้งระบบแสงสว่าง ปรับภูมิทัศน์และสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

ช่วยภัยแล้ง

Avatar photo