CSR

‘ไอ อาร์ ซี’ หนุนยางพารา พัฒนาลานอเนกประสงค์ ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดี

ไอ อาร์ ซี ฉลอง 50 ปี ตอบแทนสังคมไทย เปิดโครงการ “50 ปี 50 สนาม Vi-pafe” เดินหน้าพัฒนาลานอเนกประสงค์ให้แก่ชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงาน 50 แห่งทั่วประเทศ หนุนชุมชนสุขภาพดี ส่งเสริมการใช้-สร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราในประเทศ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ ไออาร์ซี เปิดเผยว่า การตอบแทนสังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จควบคู่ไปกับการสร้างสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi pafe 7 1

ดังนั้นในวาระที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในไทยยาวนานกว่า 50 ปี จึงเปิดโครงการ “50 ปี 50 สนาม Vi-pafe” ขึ้น โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นคุณภาพสูง Vi-pafe ของบริษัท และยางพารา มาใช้ปรับปรุงพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อมอบให้แก่ชุมโรงเรียน หรือชุมชน จำนวน 50 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาด้านการกีฬา ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มปริมาณการใช้และเพิ่มมูลค่ายางพาราในประเทศ

 

ล่าสุดบริษัทได้ทำการส่งมอบลานกีฬาเอนกประสงค์ และสวนสุขภาพ ตามโครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi-pafe ในจังหวัดแรก ณ ที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ของชุมชนสหกรณ์คลองปาง และชุมชนโดยรอบ ก่อนที่จะขยายโครงการไปจนครบ 50 แห่งทั่วประเทศต่อไป

โครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi pafe 1

สำหรับผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-pafe ที่จะใช้ปูพื้นสนามตามโครงการดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยคิดค้นกระบวนการผลิต จนเกิดเป็นนวัตกรรมยางปูพื้นคุณภาพสูงและ
ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น ปูพื้นสนามกีฬา โรงยิม หรือสวนหน้าบ้าน ด้วยคุณสมบัติที่มีเพราะมีความยืดหยุ่นสูง ป้องกันการลื่น  ดูแลรักษาง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะปลอดภัยจากสารโลหะหนักตามข้อกำหนดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ RoHS  สหภาพยุโรป

“เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งมอบ โครงการ 50 ปี IRC 50 สนาม Vi-pafe ซึ่งเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไอ อาร์ ซี ที่ต้องการแบ่งปันความสุข และมอบสุขภาพดี ห่างไกลโรคให้แก่ชุมชน ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยางพารามาใช้ในโครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้และเพิ่มมูลค่ายางพารา ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ” นางพิมพ์ใจกล่าว