CSR

‘ดาว-อีเอฟ’ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ


กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดย นางวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการด้านกิจการสัมพันธ์ประจำโรงงาน และสถาบันรักลูก จัดการอบรมเชิงวิชาการด้านการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functions (EF) ให้แก่ผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่มาบตาพุดกว่า 180 คน

Photo 1

พร้อมกันนี้ ยังได้ส่งมอบงานวิจัยโครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก ให้แก่ นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยพบว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการก่อนและหลังได้รับการฝึกฝนทักษะ EF เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30

Photo 2

ทั้งนี้ ดาว และอาสาสมัครในโครงการฯ ยังคงเดินหน้าให้ความรู้และแบ่งปันเทคนิคการนำ EF ไปใช้เลี้ยงดูบุตรหลานแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพของชาติต่อไป

Photo 4