Economics

เช็กเงื่อนไขที่นี่!! ผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินสงเคราะห์ 100 บาท 9 เดือน

กรมกิจการผู้สูงอายุ เคาะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 100 บาทรวม 9 เดือน จ่ายรายไตรมาส เริ่มเดือนมีนาคมนี้

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2567 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส และกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งจะโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. บัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น

เงินผู้สูงอายุ 1

วิธีการดำเนินการเพื่อรับเงิน

1. ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย (วันเวลาตามตาราง) และผูกพร้อมเพย์ (ธนาคารอะไรก็ได้) กับเลขบัตรประชาชน (เงินจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)

2. ผู้สูงอายุ (ป่วย/ติดเตียง/พิการ) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  • เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/)
  • ขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ทุกจังหวัด

เงินผู้สูงอายุ

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ทั้งนี้ สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่เคยยืนยันตัวตน และผูกพร้อมเพย์ เท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo