Economics

‘คลัง’ เปิดทาง ‘ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ’ สมัครร่วมโครงการ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’

“กระทรวงการคลัง” เปิดทาง “ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ” สมัครร่วมโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เริ่ม 1 สิงหาคม 2566 เช็กเงื่อนไขที่นี่

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดสรรประชารัฐสวัสดิการวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะรวม 750 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่งสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ ได้แก่

รถแดง 2476602

 

  1. รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
  2. รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
  3. รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
  4. รถไฟ
  5. รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการdรุงเทพมหานคร
  6. รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
  7. รถสองแถวรับจ้าง
  8. เรือโดยสารสาธารณะ

ซึ่งปัจจุบันผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ (ผู้มีสิทธิ) สามารถใช้บริการโดยสารระบบขนส่งสาธารณะได้เฉพาะระบบขนส่งสาธารณะลำดับที่ (1)-(4) เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการครอบคลุมถึงระบบขนส่งสาธารณะตามข้อ (5)-(8) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก และกรมเจ้าท่าขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะตามข้อ (5)-(8) ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและหากดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน ผู้ประกอบการจะสามารถเปิดให้บริการรับชำระเงินจากผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะตามข้อ (5)-(8) ทุกรายที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการฯ จะต้องติดต่อขอรับแบบฟอร์มการสมัคร และสมัครผ่านหน่วยงานกำกับดูแลเท่านั้น โดยมีรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

  1. ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน และรถสองแถวรับจ้าง (ลำดับที่ (5)-(7)) สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 02 271 8522 ต่อ 3508 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
  2. ผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะ (ลำดับที่ (8)) สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ได้ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า โทร. 02 233 1311 ต่อ 288 หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ การสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการฯ สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยยังไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการรับสมัคร หากผู้ประกอบการมีความประสงค์และมีความพร้อมสามารถสมัครผ่านหน่วยงานกำกับดูแลได้อย่างต่อเนื่อง และหากผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะจะสามารถเปิดให้บริการรับชำระเงินจากผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด)

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังขอให้ผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือยังยันยืนตัวตนไม่สำเร็จกว่า 1.2 ล้านรายรีบดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารออมสิน ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 หรือ ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการยืนยันตัวตน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้

สำหรับข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ สามารถติดตามได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ https://welfare.mof.go.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK