Economics

ธปท. เล็งคำนวณ ‘THBFIX’ แบบใหม่ พ.ค.นี้


ธปท.เล็งเผยแพร่อัตราอ้างอิง THBFIX ที่ใช้วิธีการคำนวณแบบใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้  หวังเพิ่มความโปร่งใส น่าเชื่อถือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า จะเผยแพร่อัตราอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX) หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ที่ใช้กับตราสารหนี้ประเภทจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว ที่ใช้วิธีการคำนวณแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคมนี้

000 Hkg4163520

โดยปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณจากการใช้ข้อมูลสำรวจ (Survey-based) มาใช้ข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง (Transactions-based) เพื่อเพิ่ม ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับหลักการ IOSCO Principles for Financial Benchmarks ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับของสากล

ในการจัดทำอัตราอ้างอิง THBFIX รูปแบบ Transactions-based ดังกล่าว ธปท. จะทำหน้าที่เป็น ผู้บริหารจัดการ (Administrator) กระบวนการจัดทำ โดยขอความร่วมมือให้สถาบันการเงิน และนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศนำส่งข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ให้แก่บริษัท Thomson Reuters (Refinitiv) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการคำนวณและเผยแพร่อัตราอ้างอิง THBFIX แบบ Transactions-based รวมถึง Spot rate และ Forward points ผ่านช่องทางการเผยแพร่ใน บริการข้อมูลของ Thomson Reuters (Refinitiv) ในหน้า THBFIX ซึ่งมีกำหนดการเผยแพร่เวลา 17.55 น. หรือ 18.55 น. ของทุกวันทำการ

จากนั้น ธปท. จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ ธปท. ภายใต้หัวข้อ “สถิติ ตลาดการเงิน” ทุกวันทำการเช่นกัน โดยในช่วงระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 จะมีการเผยแพร่อัตราอ้างอิง THBFIX รูปแบบ Transactions-based อย่างไม่เป็นทางการ ในบริการข้อมูลของบริษัท Thomson Reuters (Refinitiv) ในหน้า THBFIXTEST ก่อนการเผยแพร่จริง เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดได้รับทราบและสามารถ เปรียบเทียบอัตราอ้างอิง THBFIX รูปแบบใหม่ที่จะทดแทนการคำนวณแบบเดิม