COVID-19

ตกงานมาทางนี้!! ‘ทส.’ ทุ่มงบกว่า 400 ล้าน จ้างงาน 1.6 หมื่นตำแหน่ง


ทส.ทุ่มงบประมาณกว่า 445 ล้าน จ้างงาน 16,488 อัตรา ช่วยคนตกงาน และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เข้าทำงานกับกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9 ,000 บาท จ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายนนี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงข่าว “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ” โดยระบุว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การช่วยเหลือบัณฑิตที่ตกงาน รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป

S 345047042

หน่วยงานจัดจ้างงาน

  • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับจำนวน 7,255 อัตรา จัดทำโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • กรมป่าไม้

รับจำนวน 5,058 อัตรา ทำหน้าที่ลูกจ้าง ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการปฎิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้”

  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รับ 3,500 อัตรา เป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า

  • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รับ 675 อัตรา ทำโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน

ทั้งหมด จำนวน 5 โครงการ รวมอัตราการจ้างทั้งสิ้น 16,488 อัตรา อัตราการจ้างเหมา 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 445,176,000 บาท

S 345047046

นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์โควิด -19

ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เป็นผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยของตน

ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐในการสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ฉุกเฉินของรัฐบาล และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม