ดูหนังออนไลน์
Videos

เปิดภารกิจ ‘น้ำ’ ทส. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน แบ่งออกเป็นน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน  โดยกรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน ขณะที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับผิดชอบโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรน้ำในภาคการเกษตร

ดังนั้น เพื่อให้ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่ชลประทาน

กรมทรัพยากรน้ำ

ดำเนินโครงการพัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมพัฒนาระบบกระจายน้ำ นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ในปี 2563 มีเป้าหมายทั้งสิ้น 143 แห่ง สามารถเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บได้ 157 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 70,847 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 183,173 ไร่ และในปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างของบประมาณ จำนวน 198 แห่ง กระจายทั่วประเทศ

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บได้เพิ่ม 182 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 50,407 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 217,150 ไร่

นอกจากการพัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่โครงการแล้ว ยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตร รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักและระบายน้ำได้อย่างเต็มที่

รวมไปถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำบริเวณเขตพื้นที่โครงการ โดยการนำนวัตกรรมการสูบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายยกระดับให้ประชาชนได้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำ และใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและสมดุลยั่งยืน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในกำกับดูแลของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ในปี 2563 มีเป้าหมายทั้งสิ้น 32 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี ลำพูน เพชรบูรณ์ ยโสธร เลย และสระแก้ว ที่เหลืออีก 26 แห่ง จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้

แต่ละแห่งมีประชากรได้รับประโยชน์มากกว่า 50-100 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์มากกว่า 500 ไร่ และในปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างของบประมาณเพิ่มอีก 220 แห่งทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดปัญหาด้านสังคมการย้ายถิ่นฐาน และส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team