Business

จูงใจจ่ายหนี้ ธ.ก.ส. จัดให้ ชำระดีมีคืน-ลดดอกเบี้ย เช็คเงื่อนไข ที่นี่

ธ.ก.ส. จัดโครงการ “ชำระดีมีคืน-ลดดอกเบี้ย” แก้หนี้ภาคครัวเรือน คืนดอกเบี้ย 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง อ่านเงื่อนไขที่นี่

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้สินภาคครัวเรือน

ชำระดีมีคืน

สำหรับ ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนนโยบาย โดยวางมาตรการในการฟื้นฟู และลดหนี้ครัวเรือนเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งจากโควิด ภัยธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ทั้งนี้  ธ.ก.ส. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ในระดับจังหวัดและสาขา เพื่อจัดทีมงานลงไปพบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับเกษตรกรลูกค้า และวางแนวทางการเข้าไปช่วยเหลืออย่างตรงจุด

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดโครงการชำระดีมีคืน และโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน ปีบัญชี 2565 เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินอันเป็นภาระหนัก เสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอสำหรับหมุนเวียนในครัวเรือน

ธกส.

เปิดเงื่อนไข “ชำระดีมีคืน”

  • กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  • เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่สามารถชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยได้ปกติหรือมีหนี้ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน ในปีบัญชี 2565 ที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 (ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล)
  • ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรงในวันถัดไป วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท
  • เกษตรกรบุคคล รับดอกเบี้ยคืน 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ 1,000 บาท
  • กลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รับดอกเบี้ยคืน 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง สะสมไม่เกิน 3,000 บาท
  • กรณีกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สะสมรายละไม่เกิน 10,000 บาท

ชำระดีมีคืน

โครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน

เน้นกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (Non – Performing Loan – NPL) หรือหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีสถานะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเกณฑ์เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือลูกหนี้ที่ออกจากโครงการพักชำระหนี้โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ครบกำหนด

อัตราในการลดดอกเบี้ย

1. ลดดอกเบี้ยไม่เกิน 50% ของดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญา

2. กรณีชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้น ลดดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

3. กรณีชำระดอกเบี้ยบางส่วน ลดดอกเบี้ย 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง สำหรับเกษตรกรและบุคคล

4. กรณีที่เป็นลูกหนี้กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ลดดอกเบี้ย 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555

สำหรับ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเมื่อเกษตรกรลูกค้าชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วสามารถรับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ตามความเหมาะสมต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo