Business

อธิบดีปศุสัตว์ สั่งทุกจังหวัดตั้ง ‘วอร์รูม’ เกาะติดคุมโรคระบาดหมู

อธิบดีปศุสัตว์ รับนโยบายนายกฯ ประชุมสั่งการด่วนทุกพื้นที่เข้มมาตรการควบคุมโรค พร้อมประสานงานทุกภาคส่วน เร่งเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร โดยลดผลกระทบให้น้อยที่สุด 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศพบโรค ASF ในสุกร นายกรัฐมนตรี มีความหว่งใยอย่างมากได้เรียกประชุมด่วน เพื่อเร่งแก้ปัญหาโรคระบาดหมูโดยได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรเจ้าของฟาร์มผู้เสียหายให้ครอบคลุมทั้งรายยรอยและรายใหญ่ โดยให้ประสานความ ร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กํานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และให้กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ การเลี้ยงสุกรทั้งโรงฆ่าสัตว์ และเขียงหมูโดยเร็วรวม

271851365 2789180794716108 3820488389778386231 n 1

นอกจากนี้ ให้ปศุสัตว์จังหวัดและสัตวแพทย์ติดตามพื้นที่ทราบว่า มีการระบาดของโรคเพื่อเร่ง สอบสวนหาสาเหตุเพื่อควบคุมโรคได้โดยเร็ว และให้เพิ่มช่องทางและเน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เสียหาย เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายแก่เกษตรกรและ อุตสาหกรรมการผลิตสุกรให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนั้น

กรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจ รับนโยบายนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมด่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากประชุมกับนายกรัฐมนตรีทันที ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย สํานกังานปศุสัตวเ์ขต 1-9 สํานักงานปศุสตัว์จังหวัดทุกจังหวัด ด่านกักกันสัตว์ สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ กองสารวัตรและกักกันสํานักพัฒนา  ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์สํานักพัฒนาอาหารสัตว์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  เพื่อเร่งดําเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ อย่างเคร่งครัด

271757846 2789180888049432 3355039372236284674 n e1642184436852

 

โดยสั่งการให้ทุกเขตและจังหวัดจัดตั้ง War Room เพื่อสื่อสารข้อมูลกับประชาชน และรายงานการดําเนิน งานทุกวันต่อผู้บริหารอย่างทันท่วงที ทุกพื้นที่ให้การบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมป้องกันและการเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องโปร่งใส ไม่มีการสร้าง เงื่อนไขและให้คํานึงถึงผลประโยชนข์องเกษตรกรเป็นหลักไม่สร้างความเดือดร้อน หรือภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มแก่เกษตรกร สํารวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู และปริมาณหมูที่คงเหลือในระบบ พร้อมทั้งสํารวจปริมาณความต้องการประชาชนต่อการบริโภคและใช้ เนื้อหมูในประเทศ รวมทั้งปริมาณการส่งออก เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความต้องการสุกรทั้งระบบให้ ศึกษาการเพิ่มผลผลิตสุกรแม่พันธุ์และลูกหมูในระบบการเลี้ยงที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ และการช่วยเหลือบริการเกษตรกรผู้เลี้ยง รายย่อยและรายเล็ก การช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์และศึกษาวิจัยด้านอาหารสัตว์เพื่อเป็นการลดต้นทุน ในการผลิต การร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ เช่น พาณิชย์ในการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน

โดยจังหวัดที่พบโรคให้รีบรายงานแจ้งไปยังผู้ว่าราชการและ ส่วนกลางทันทีบูรณาการกับหนว่ยงานในพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาและหาสาเหตุเพื่อควบคุมโรคโดยเร็วทําการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดเชื้อโรค ASF ในสุกรก่อนทําการลงเลี้ยงรอบใหม่ และสิ่งสําคัญที่สุดคือการผลักดันให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยทําการเลี้ยง โดยปรับปรุงฟาร์มใหม่ ให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันโรคเข้าฟาร์มได้ดีที่สุด

271830132 2789180994716088 6116726216057128863 n e1642184443950

เนื่องจากโรคนี้ไม่มีวัคซีนและยารักษาที่จําเพาะ โดยทําฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM:GoodFarmingManagement)เพื่อเป็นการลดความเสียหายสามารถป้องกันการเกิดโรคได้และเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเพื่อยกระดับเป็นฟารม์ที่มีการปฏบัติทางการเกษตรทราดี(GoodAgricultural Practices:GAP)และการรายงานผลตรวจโรคหาก ตรวจพบผลบวกต่อเชื้อASFในสุกรให้ในใบรายงานผลเพิ่มข้อแนะนําและมาตรการดําเนินการใหเ้กษตรกรทราบเพื่อจะได้ดําเนินการ ได้ถูกต้องเพื่อลดความเสยี หายจากการแพร่กระจายโรคด้วย

นายสัตวแพทย์สรวิศ  กล่าวว่าขอย้ำให้ทุกเขตทุกจังหวัดทําการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรรายย่อยให้ปรับปรุงฟาร์มให้มีความ ปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันโรค หากพบโรคให้จังหวัดรายงานและดําเนินการสอบสวนทันที หากไม่ทําตามถือว่ามีความผิดละเลยการปฏิบัติงานในหน้าที่การปฏิบัติงาน และการรายงานของ War Room  ในทุกเขตและจังหวัดให้ดําเนินการ ทุกวันไม่เว้นแม้วันหยุดราชการและเสาร์-อาทาติย์จนกว่าสถานการณ์โรคจะคลี่คลาย พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาให้บริการเกษตรกร และจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายจากการทําลายสุกรเพื่อป้องกันโรคโดยเร็ว

271754054 2789181068049414 5940062271106141208 n e1642184427154

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight