Business

หางานมุงด่วน รฟท. เปิดรับ 480 อัตรา ตั้งแต่วุฒิม.3 ถึงปริญญาตรี พร้อมเงินเดือน เช็คเลย!!

รฟท. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา อายุ 18-35 ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นถึงปริญญาตรี

ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ประกาศข่าว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รฟท.

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเพิ่มเติมจำนวน 480 อัตรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และรองรับการขยายเส้นทางการเดินรถในอนาคต

ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามใดๆตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ คุณวุฒิที่รับสมัคร แบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ตำแหน่งที่ รฟท. เปิดรับสมัครสอบ

1. สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

1.1 พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

1.2 พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 264 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

1.3 พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) จำนวน 98 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

1.4 พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนน) จำนวน 9 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580 บาท

2. สังกัดฝ่ายบริการสินค้า

2.1 พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 5 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580 บาท

2.2 พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจ) จำนวน 3 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580 บาท

รถไฟ 3

3. สังกัดฝ่ายการช่างกล

3.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

4. สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

4.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 19 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

4.2 วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหการหรือเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

4.3 วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

4.4 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) จำนวน 28 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท

5. สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

5.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

5.2 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างยนต์หรือช่างวิทยุหรือช่างกลโรงงานหรือช่างเชื่อมหรือช่างอุตสาหกรรม) จำนวน 26 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท

6. สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

6.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

6.2 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้างหรือช่างสำรวจ) จำนวน 4 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท

ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือhttps://railway.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟฯ www.railway.co.th หรือhttps://railway.thaijobjob.com
  • ให้ผู้สมัครสอบอ่านขั้นตอน และคำแนะนำโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร (ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)
  • ผู้สมัครสอบจะต้องแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ทุกหน้า ทุกฉบับ ให้ครบถ้วน แล้วสแกนแนบไฟล์ในระบบรับสมัคร

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงาน คุณวุฒิการศึกษา หลักฐานทางทหาร สามารถติดต่อได้ที่ งานวางแผนและสรรหา โทร. 0-22204481 หรือ 0-26218701 ต่อ 8245254 ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30-16.30 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo