Business

เคาะแล้ว! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จัดงบ 2.7 หมื่นล้าน ต่อมาตรการอีกปี มีอะไรบ้างเช็คเลย

ครม. เคาะงบกลาง 2.7 หมื่นล้านบาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายเวลาลด ค่าน้ำ-ค่าไฟ ซื้อสินค้า คงเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาทต่ออีกปี 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการและขยายมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน โดยเตรียมงบกลาง 27,005.66 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. วงเงิน 2,018 ล้านบาท เพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 -กันยายน 2565 (12 เดือน)

มาตรการลดค่าไฟฟ้า

  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • กรณี ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
  • กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ครอบคลุม 1.9 ล้านครัวเรือน โดยประมาณ

มาตรการลดค่าประปา

  • สนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง
  • กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน
IMG 45814 20210914150843000000
ธนกร วังบุญคงชนะ

2. วงเงิน 18,815 ล้านบาท สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการเพิ่มเบี้ยความพิการ

  • ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร จากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่น ๆ

ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับ 200 บาท/คน/เดือน

ผู้มีสิทธิที่มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับ 300 บาท/คน/เดือน และได้รับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 55บาท/คน/3 เดือน

  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาทิ ค่าโดยสาร ขสมก. ระบบ e-Ticket /รถไฟฟ้า บขส. รถไฟ อย่างละ 500 บาท/คน/เดือน
  • เบี้ยความพิการ จำนวน 1,000 บาท/คน/เดือน

3. วงเงิน 1,642 ล้านบาท ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) เพื่อรองรับกระบวนการลงทะเบียนรอบใหม่ โดยจะเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการรับลงทะเบียน ของหน่วยรับลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการผลิต และบริหารจัดการบัตรฯ

4.  วงเงิน 4,530.66 ล้านบาท สำหรับจัดสรรสวัสดิการแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา สำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีบัตรฯ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจทำให้ผู้สมัครรอบใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม