Business

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องจนจริง!! ใครได้บ้าง เช็คสิทธิ-วิธีทะเบียน ที่นี่

เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทั้งคนถือบัตรเดิม กลุ่มตกหล่นจนจริงแต่ยังไม่ได้สิทธิอีกกว่า 2 ล้านคน รวมทุกขั้นตอน เช็คสิทธิ ลงทะเบียน 

หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลัง ทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง นั้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อน

สำหรับผู้ที่ต้องลงทะเบียนบัตรคนจน จะต้องลงทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนเดิม 13.65 ล้านคน และกลุ่มตกหล่น ที่รัฐบาลตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติได้รับสิทธิกว่า 2 ล้านราย

ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้ามาลงทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐกว่า 2 ล้านราย

2. ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม 13.65 ล้านคน ต้องมาลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  เช่น พิจารณาจากรายรับของผู้รับสิทธิ จากเดิมกำหนดรายละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว เป็นต้น

บัตรคนจน

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • ไปธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย
  • แสดงบัตรประชาชน
  • กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน
  • เก็บหลักฐานไว้ยืนยันการลงทะเบียน

ลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรคนจน

  • สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
  • รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา
  • ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิต จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

สำหรับเวลาการเปิดลงทะเบียนนั้น ต้องรอกำหนดจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม