ดูหนังออนไลน์
Business

แจ้งผู้ประกันตนม.33!! ประกันสังคมย้ำ พร้อมจ่ายค่าจ้าง 50% กรณีรัฐสั่งปิดกิจการ

ผู้ประกันตนมาตรา33 ประกันสังคมย้ำ! พร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบกรณีรัฐสั่งปิดกิจการ โดยไม่ได้รับค่าจ้างสามารถยื่นรับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยได้

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจากรัฐมีคำสั่งปิดสถานที่หรือประเภทกิจการตามคำสั่งรัฐเป็นการชั่วคราว สำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนในอัตรา 50%  ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน เงื่อนไขการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยผู้ประกันตนจะต้องไม่ได้ทำงานจริง ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างที่รัฐมีคำสั่งปิดที่ทำงาน โดยให้นายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ในระบบ e-service กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามข้อเท็จจริงนั้น

ผู้ประกันตนมาตรา33

ผู้ประกันตนมาตรา33 พร้มอจ่ายกรณีว่างงาน 50%

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย  เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยคุณสมบัติของผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยนั้นต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือน ย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงานจากรัฐสั่งปิด โดยไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ หรือสถานประกอบการและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ผู้ประกันตนดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน

ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ ให้นายจ้างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ และรับรองกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตน ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน ไม่ต้องมาที่สำนักงานฯ สามารถยื่นผ่านทางระบบ e-service และส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01 / 7) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนประเภทออมทรัพย์เป็นเอกสาร ส่งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับนับ แต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service

ผู้ประกันตนมาตรา33

ผู้ประกันตนมาตรา33 กรณีว่างงาน นายจ้างมีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการ

ขอย้ำว่านายจ้างมีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ทุกเดือน โดยในเดือนที่ไม่ได้จ่ายค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างตามข้อเท็จจริงที่มีคำสั่งรัฐสั่งปิดนั้น ในช่องค่าจ้างและเงินสมทบต้องระบุจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริงให้แก่ลูกจ้าง จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยตามเงื่อนไขข้างต้น ซึ่งหากลูกจ้างยังได้รับค่าจ้าง จะไม่เข้าเงื่อนไขการจ่ายสิทธิประโยชน์

ทั้งนี้นายจ้างสามารถนำส่งแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบสปส. 1-10 ในระบบ e-service ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight