Business

เช็คเลยวันโอนเงิน! ผู้ประกันตนม.33-39-40 รับเยียวยา 2 เดือนสูงสุด 1 หมื่นบาท!!

รับเงินเยียวยา 2 เดือน ข่าวดีนายจ้าง-ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 หลังครม.อนุมัติงบ จ่ายเยียวยารอบ 2 พื้นที่ 13 จังหวัด  เยียวยา 2 เดือนสูงสุด 10,000 บาท  อีกคนละ 1 เดือน ย้ำโอนแน่ภายในเดือนก.ย.นี้ 
หลังจากที่รัฐบาลประกาศ “ล็อกดาวน์” และ “เคอร์ฟิว” 10 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จากนั้น วันที่ 20 กรกฎาคม ที่ประชุมครม. เห็นชอบ ขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด โดยจังหวัดที่เพิ่มมาคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา
รับเงินเยียวยา 2 เดือน
สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 13 จังหวัดทั้งหมดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

รับเงินเยียวยา 2 เดือน กำหนดการโอนเงินให้แก่ผู้ประกันตน

ล่าสุด เพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งกำหนดการโอนเงินให้แก่ผู้ประกันตน ล่าสุด ทยอยโอนตามเลขบัตรประชาชน

โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก
1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการที่ ครม. กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20- 30 กันยายน 2564
2.นายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ที่ ครม.กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีในห้วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564
3. ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน
จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 กันยายน 2564
4. ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน
จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 กันยายน 2564
5.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 2.6 ล้านราย
ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 40 แล้ว ประมาณวันที่ 15 กันยายน 2564 จะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง
จากนั้น ในช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564  จะเริ่มโอนเงินแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิ โดยวันโอนที่แน่นอนจะกำหนดอีกครั้ง
แต่อยู่ในช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564 โดยกลุ่มนี้ จะได้รับเงินรอบเดียว 5,000 บาท (ส่วน 3 จังหวัดที่ได้ 2 เดือนให้รอโอนอีกรอบในเดือนถัดไป)

รับเงินเยียวยา 2 เดือน ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ40

ก่อนหน้านี้  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ สำนักงานประกันสังคม ในโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ดังนี้

1. ขยายกรอบวงเงินจาก 17,050.4 ล้านบาท เป็น 17,912.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 862.2 ล้านบาท จากการปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัด โดยมีนายจ้างจำนวน 226,394 ราย เพิ่มขึ้น 18,900 ราย และผู้ประกันตนมาตรา33 จำนวน 3,877,936 ราย เพิ่มขึ้น 400,375 ราย เป็นผลจากการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ยังขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. อนุมัติเงิน 16,103.3 ล้านบาท ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติม 1 เดือน (สิงหาคม) แบ่งเป็น 1.ช่วยเหลือนายจ้างจำนวน 194,660 ราย โดยจ่ายให้ 3,000 บาท ต่อจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท 2. ช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สัญชาติไทย จำนวน 3,538,530 คน โดยจะจ่ายให้ 2,500 บาท/คน/เดือน เป็นจำนวนเงิน 8,846.3 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาภายในเดือนกันยายน 2564  

รับเงินเยียวยา 2 เดือน

การอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจำนวน 16,965.5 ล้านบาท เดิมที่อนุมัติไปแล้ว (เมื่อวันที่ 10 ส.ค.) จำนวน 17,050.4 ล้านบาท ทำให้โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด  ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดในระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.- ส.ค.)  และในพื้นที่ 16 จังหวัด ระยะเวลา 1 เดือน (ส.ค.) มีกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 34,015.9 ล้านบาท

รับเงินเยียวยา 2 เดือน รอบ2 เดือนก.ย.นี้ 

ก่อนหน้านี้ ครม.ได้อนุมัติอนุมัติขยายกรอบวงเงินอีก 44,314 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 77,785 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเต็มอีก 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม อีกคนละ 5,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงินเยียวยาก้อนใหม่หลังจากได้รับไปแล้ว 1 เดือน คนละ 5,000 บาท
 “เท่ากับว่าผู้ประกันตนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มทั้งมาตรา 33, 39 และ40 จะได้รับเงินเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 จากรัฐบาลคนละ 2 เดือน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินรวมคนละ 5,000 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 10,000 บาทน่าจะมีการโอนได้ภายในเดือนกันยายนนี้”  

เช็คสถานะผู้ประกันตน

ขณะที่เพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งสิทธิรับเงิน จากประกันสังคม พื้นที่ 3+16 จังหวัด ที่สมัครเข้ามาใหม่ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2564 และวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564
1. ให้เช็คสถานะว่ายังเป็นผู้ประกันตนอยู่หรือไม่ เพราะคนที่เช็คสิทธิได้ ต้องเป็นผู้ประกันตนแล้วเท่านั้น

เช็คสถานะผู้ประกันตนที่นี้ : https://bit.ly/3DDE1al

สำรอง : https://bit.ly/38Sr7qt
2. ถ้าขึ้นสถานะผู้ประกันตนแล้ว รอเช็คสิทธิ ช่วงบ่ายของวันที่ 7 หรือ 8-15 ก.ย.64 ประกันสังคมจะอัพข้อมูลขึ้นระบบ

เช็คสิทธิ ได้ที่นี้ : https://bit.ly/2WVy6Nk

3. ถ้าหากไม่ได้สิทธิ รอยื่นทบทวนสิทธิ มีเวลาถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อรับเงินเยียวยา รับเงิน 5,000 บาท
รับเงินเยียวยา 2
 โฆษกประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีประกันสังคม ว่าด้วยเรื่องของการเช็คสิทธิผู้ที่สมัครในวันที่ 1-24 สิงหาคม 2564  ว่าจะสามารถเช็คสิทธิ สถานะการได้รับเงินเยียวยๅ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยนยน 2564 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมโดยหากใครไม่ได้รับสิทธิเยียวยๅ แต่มั่นใจว่าตนเองตรงเงื่อนไขการรับเงิน ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ท่านยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยนยน 2564
รับเงินเยียวยา 2

เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ 

– มาตรา 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
– มาตรา 39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
– มาตรา 40 ผู้ประกันตน 13 จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 สิงหาคม 2564  ดาวโหลดแบบฟอร์มที่นี่

ในส่วนของกลุ่ม 3 จังหวัด ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 1-24 สิงหาคม 2564 ที่ขยายเวลาให้เป็นผู้ประกันตน และ กลุ่ม 16 จังหวัด ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 ไม่ต้องตกใจและไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ เนื่องจากเป็นคนละกลุ่มกัน ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ขอให้รอเช็คสิทธิได้ตั้งแต่ 7 กันยายน เป็นต้นไป โดยเริ่มจ่ายเงิน 15 กันยายน 2564

 ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ

โดยประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ที่ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายนนี้
สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา
สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
• เฉพาะผู้ได้สถานะ ไม่ได้สิทธิ”
• เช็กสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (sso.go.th)
• ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight