Business

การบินไทยตั้ง 4 ผู้อำนวยการใหญ่ ท่ามกลางฟื้นฟูกิจการ!

คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย อนุมัติแต่งตั้ง 4 ผู้อำนวยการใหญ่ หลังผ่านการประเมินผลงานมาครบ 3 เดือน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้ลงนามคำสั่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 011 /2564 เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร

โดยระบุว่า คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ การบินไทย ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหารตามโครงสร้างปัจจุบัน เนื่องจากได้รักษาการครบกำหนด 3 เดือน และได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วดังนี้

การบินไทย12

สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (D4)

1. นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-KS) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (รักษาการ D4) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (D4) เพียงตำแหน่งเดียว

สำนักเลขานุการ บริษัท (1D)

2. นางจิลลดา ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-CN) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการ บริษัท (รักษาการ 1D) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการ บริษัท (1D) เพียงตำแหน่งเดียว

สายการพาณิชย์ (DN)  ฝ่ายขาย (SS)

3. นายเจษฎา จันเทรมะ ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN-JC) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (รักษาการ SS) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS) เพียงตำแหน่งเดียว

สายปฏิบัติการ (DO) ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ)

4. นายพิสุทธิ์ สุทธิสารรณกร ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษ (ระดับ 10) สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (Do-PS) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (รักษาการ DQ) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DO) เพียงตำแหน่งเดียว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight