ดูหนังออนไลน์
Business

(อัพเดท) ด่วน!! ‘การบินไทย’ แจ้งผลประกอบการปี 2563 ขาดทุนยับ 1.4 แสนล้าน

ด่วน!! “การบินไทย” แจ้งผลประกอบการปี 2563 ขาดทุน ยับ 1.4 แสนล้าน อาจถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันนี้ (25 ก.พ.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ในปี 2563 การบินไทยมีผลประกอบการขาดทุน 141,180 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 129,163 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 141,171 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 64.68 บาท

การบินไทย ขาดทุน ผลประกอบการ 2563

สาเหตุเกิดจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้จากการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารลดลง แต่บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายคงที่ในระดับสูง ทำให้การลดลงของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น การด้อยค่าเครื่องบินและทรัพย์สิน, สำรองเงินชดเชยพนักงานในโครงการร่วมใจจากองค์กร เป็นต้น

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย “SP” หุ้น THAI ในวันนี้ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาว่า บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์หรือไม่ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

 

ชี้แจง “การบินไทย” ขาดทุน 1.4 แสนล้าน

การบินไทยชี้แจงผลประกอบการว่า ในปี 2563 อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นประวัติการณ์ จากมาตรการควบคุมและจำกัดการเดินทางของหลายประเทศ ทำให้ทุกสายการบินต้องหยุดดำเนินการบินตามปกติ

การบินไทยได้ทยอยปรับลดเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางที่ลดลงตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนกระทั่งหยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศในเชิงพาณิชย์ทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศ โดยให้บริการขนส่งสินค้าในบางเส้นทาง รวมทั้งการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านเท่านั้น

การยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อรายได้รวมอย่างมีสาระสำคัญ คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทจึงมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูให้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ขณะเดียวกัน การบินไทย ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยในประเทศต่าง ๆ หรือการขนส่งสินค้าไปรษณีย์ภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลง 73.7% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลง 78.5% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 64.7% ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 79.1% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 5.87 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 76.1%

สำหรับด้านการขนส่งสินค้ามีปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์ (ADTK) ต่ำกว่าปีก่อน 74.3% ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (RFTK) ต่ำกว่าปีก่อน 72.0% อัตราการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี่ยเท่ากับ 58.6% สูงกว่าปีก่อนที่เฉลี่ยเท่ากับ 53.8%

ผลประกอบการ การบินไทย ย้อนหลัง 2563 (อัพเดท)
ผลประกอบการย้อนหลัง “การบินไทย” (อัพเดท)

บริษัทได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,311 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 135,735 ล้านบาท หรือ 73.8%

สาเหตุสำคัญเนื่องจากทั้งรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 125,772 ล้านบาท หรือลดลง 75.4% และรายได้จากการบริการอื่น ๆ ลดลง 7,554 ล้านบาท หรือลดลง 53.1% เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศทั้งของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 96,430 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 100,040 ล้านบาท หรือลดลง 50.9% สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและ/หรือ ปริมาณการขนส่งสินค้า และ/หรือจำนวนผู้โดยสารลดลงจากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่ง และจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายคงที่ที่อยู่ในระดับสูง ทำให้การลดลงของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงาน 48,119 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขั้นจากปีก่อน 35,695 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 287.3%

นอกจากนั้นในปี 2563 การบินไทย และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 91,978 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • สำรองเงินชดเชยพนักงานในโครงการร่วมใจจากองค์กร จำนวน 3,098 ล้านบาท
  • ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน จำนวน 82,703 ล้านบาท
  • ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จำนวน 261 ล้านบาท
  • กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK จำนวน 206 ล้านบาท
  • ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 895 ล้านบาท
  • ผลขาดทุนสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ จำนวน 5,227 ล้านบาท

การบินไทย เที่ยวบินพิเศษ

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2563 จำนวน 141,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 129,163 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 141,171 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 64.68 บาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น 5.51 บาท

โดยกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 ผลขาดทุนสำหรับป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่นเงินตราต่างประเทศ (EBITDA) ติดลบจำนวน 11,319 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไรเท่ากับ 9,345 ล้านบาท โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ -23.4% เปรียบเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 5.1%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การบินไทย และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 208,791 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 46,017 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.1% มีหนี้สินรวมจำนวน 337,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 94,414 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38.8% ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน -128,665 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 140,431 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม