Business

จ่ายเยียวยาโควิด-19 ลูกจ้าง ‘ตกงาน’ กระทรวงแรงงานรับปาก 5 วัน รับเงินได้เลย

จ่ายเงินเยียวยา ว่างงานจากโควิด-19 หยุดงานจากกักตัว กระทรวงแรงงาน ยันพร้อมจ่ายชดเชย 50% ของค่าจ้าง ได้รับแน่นอน 5 วันหลังยื่นเอกสาร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงานเพราะสถานประกอบการปิดกิจการ จากสถานการณ์ โควิด-19 โดยแต่ละจังหวัด ได้แจ้งชื่อสถานประกอบการมายังสำนักงานประกันสังคมแล้ว

ตกงานหนี้ ปิดกิจการ ๒๑๐๑๐๙

ทั้งนี้ มาตรการชดเชยประกันสังคม จะจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563

ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างมีเงินเดือน 15,000 บาทจะต้องหยุดงาน 1 เดือน ประกันสังคมจะจ่าย 7,500 บาท โดยวิธีการจะรวดเร็วกว่าเมื่อคราวเกิด โควิด 19 ระลอกแรก จากเดิมที่ต้องให้ลูกจ้างมายื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมสาขา จะพบปัญหาเอกสารไม่ครบ ตามตัวไม่ได้ เบอร์โทรศัพท์ไม่ตรง เบอร์บัญชีไม่ใช่ ตามนายจ้างมาเซ็นเอกสารไม่ครบ

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้มีความล่าช้าเกิดขึ้นกว่า 50,000 สถานประกอบการ คิดเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงิน หรือรับเงินล่าช้าหลาย 100,000 คนเพราะตามนายจ้างไม่ได้

ดังนั้นในรอบนี้ จึงมีระบบจัดการ ให้นายจ้างเป็นผู้รับเอกสารจากลูกจ้างทั้งหมด เพื่อจัดส่งมาให้สำนักงานประกันสังคม โดยขอให้ลูกจ้างผู้ประกันตน กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถ download แบบได้ที่ www.sso.go.th ) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ถูกต้อง

จากนั้น นำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส 2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียน เพื่อใช้ระบบก่อน) เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้น ซึ่งจะทยอยส่งหรือรวบรวมทีเดียวก็ได้ โดยให้นำส่งแบบฯ และหนังสือข้อมูลดังกล่าวในระบบ e-Service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th

ปัจจุบัน มีลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้ประมาณ 110,000 ราย จากสถานประกอบการประมาณ 8,000 แห่ง เมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง สำนักงานประกันสังคม จะเร่งจ่ายเงินชดเชยภายใน 5 วันหลังจากได้รับ เอกสาร ขอให้แรงงานผู้ประกันตนทุกคนมีความสบายใจได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม