Business

พาณิชย์จ่อประกาศ ‘ห้ามนำเข้ามอเตอร์ไซค์ใช้แล้ว’


กรมการค้าต่างประเทศ เร่งทำประชาพิจารณ์ ห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว หลังฉบับเดิมใช้มานานถึง 24 ปี  หวังลดปัญหามลพิษ ความปลอดภัยของผู้ใช้  ยกเว้นรถที่นำเข้าโดยหน่วยงานรัฐ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่ากรมฯได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. … เพื่อใช้ทดแทนร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิม  เรื่องการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ. 2539 เกี่ยวกับการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์เปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th ได้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

การปรับปรุงมาตรการควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และปรับลดขั้นตอนการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วบางประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

สำหรับร่างประกาศฉบับใหม่ สาระสำคัญ คือ กำหนดพิกัดอัตราศุลกากรและขอบเขตสินค้าต้องห้ามนำเข้า ได้แก่ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว รถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว) รวมทั้งรถพ่วงข้าง แต่ไม่รวมรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมากับรถ และรถจักรยานยนต์โบราณที่มีอายุเกิน 100 ปี

มอเตอร์ไซค์1

ส่วนประเภทรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว ที่ได้รับการยกเว้น ให้นำเข้าภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานอื่น เพื่อปรับลดขั้นตอนการทำงาน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าโดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิ์, รถจักรยานยนต์ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นการชั่วคราว (รวมรถที่ใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ รถเพื่อจัดแสดง และรถเพื่อการท่องเที่ยว), รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ไม่สามารถจดทะเบียน หรือนำเข้าไปในต่างประเทศได้, รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ และรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น7) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่เป็นยุทธภัณฑ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight