Business

‘ฟรีแลนซ์ออนไลน์’ อาชีพทางเลือกยุควิกฤติ โควิด-19 คนหารายได้เสริม

ฟรีแลนซ์ออนไลน์ จัดได้ว่าเป็นอาชีพ ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพราะสามารถจัดสรรเวลาได้เอง

EIC ทำการวิเคราะห์ข้อมูลมหภาคถึงแนวโน้มของงานกลุ่ม ฟรีแลนซ์ออนไลน์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการ web-scraping ข้อมูลจากเว็บไซต์ Fastwork.co เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของอาชีพดังกล่าวในช่วงที่เกิดวิกฤติ โควิด-19

ฟรีแลนซ์ออนไลน์

จากข้อมูลล่าสุด ของการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อาชีพคนทำงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อันประกอบไปด้วย บริการด้านศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ ไอที วิทยาศาสตร์ และบริการวิชาชีพต่าง ๆ มีจำนวนอยู่ที่ 1.3 แสนคน

แม้จะมีสัดส่วนต่อการจ้างงานรวมไม่มากเพียง 0.3% ต่อการจ้างงานทั้งหมด แต่ถือว่า เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตที่สูงต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แรงงานกลุ่มนี้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 29.9% ต่อปี ขณะที่จำนวนผู้มีงานทำในภาพรวม กลับลดลง 0.2% ต่อปี

ช่องทางหนึ่ง ที่ได้รับความนิยม สำหรับการหางานฟรีแลนซ์ในปัจจุบัน คือ ช่องทางออนไลน์ ซึ่ง Fastwork.co ถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ยอดนิยม สำหรับการหางานฟรีแลนซ์ออนไลน์ในไทย โดยมีฟรีแลนซ์ลงทะเบียนจำนวน 5,757 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

งาน

ปัจจุบัน มีการประกาศรับงานบน Fastwork.co ทั้งหมด 9,054 โพสต์ ใน 7 ประเภทงานหลัก ซึ่งล้วนแล้วแต่ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งสิ้น นำโดยหมวดออกแบบกราฟิก (Graphic & Design) ซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็น 46.5% ของจำนวนประกาศรับงานทั้งหมด ตามมาด้วยงานเขียนและแปลภาษา (Writing & Translation) มีสัดส่วน14.3% และงานถ่ายภาพและวิดีโอ (Photography & Video) มีสัดส่วน 11.2%

ทั้งนี้ ฟรีแลนซ์ใน Fastwork.co นั้นมาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงเทพมหานคร (47.3%) และ 58.9% ของฟรีแลนซ์ที่ระบุประสบการณ์ทำงานบนเว็บไซต์มีงานประจำทำ

จำนวนฟรีแลนซ์ที่ลงทะเบียนกับ Fastwork.co มีจำนวนมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จากผลของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และมาตรการปิดเมือง โดยจำนวนฟรีแลนซ์บนเว็บไซต์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายนปี 2563 เพิ่มขึ้น 1,241 คน จาก ณ สิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 4,390 คน หรือคิดเป็นจำนวนผู้ลงทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 621 คนต่อไตรมาส สูงกว่า 2.3 เท่าเมื่อเทียบกับในช่วงปี 2559-2562 ที่จำนวนลงทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 271 คนต่อไตรมาส

ลงทะเบียน

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้น่าจะเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ โควิด -19 ที่กระทบกับรายได้จากการทำงานในวงกว้าง ทั้งการลดชั่วโมงทำงาน การลดค่าแรง และการเลิกจ้าง แรงงานส่วนหนึ่ง จึงหันมารับงานฟรีแลนซ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการหารายได้เสริม หรือทดแทนงานที่ถูกกระทบ

ประกอบกับในช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง ผู้มีงานประจำบางส่วน อาจมีเวลาว่างมากขึ้น จากชั่วโมงทำงานที่ลดลง รวมทั้งเวลาการเดินทางไป-กลับจากที่ทำงาน
ที่ลดลง เปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ มีเวลาในการรับงานฟรีแลนซ์ เป็นรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

แม้ว่าจะมีผู้สนใจรับงานฟรีแลนซ์ เพื่อรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น แต่การแข่งขันในตลาดฟรีแลนซ์นั้น ถือว่าค่อนข้างสูง ดังนั้น แรงงานจึงจำเป็นต้องสร้างความน่าสนใจและความประทับใจ ตลอดจนการตั้งราคาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

77จังหวัด

การแข่งขันที่สูงสะท้อนจาก การจ้างงานและค่าจ้าง ที่ไม่ได้สูงมากนัก ฟรีแลนซ์บน Fastwork.co ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันเริ่มต้น อยู่ที่ 329 บาทสำหรับ 1 ชิ้นงาน อีกทั้งฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่มีค่ากลาง (Median) ของการได้งานอยู่ที่เพียง 7 ชิ้นงานเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังพบว่า กว่า 50.8% ของการประกาศรับจ้างงานทั้งหมด ยังไม่เคยได้รับการว่าจ้าง อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบจากการทดสอบทางสถิติบนข้อมูลของ Fastwork.co บ่งชี้ว่าฟรีแลนซ์บางกลุ่มที่สามารถได้งานและมีค่าจ้างที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ หากทำสิ่งต่อไปนี้

  • สร้างความสนใจเบื้องต้นกับผู้พบเห็นได้ดี

ตัวชี้วัดความสนใจอย่างยอดการสอบถาม (inquiry) คือ การที่ลูกค้าซักถามไปยังฟรีแลนซ์ ถึงรายละเอียดของงาน และการกดถูกใจ (favorite) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ ต่อจำนวนงานและค่าจ้าง เพราะความสนใจที่มากนั้น ย่อมหมายถึง การว่าจ้างที่มากตามไปด้วย

ดังนั้น ฟรีแลนซ์ควรเขียนบรรยายสรรพคุณของตนเองในหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน ชัดเจน และมีความน่าสนใจ เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยฟรีแลนซ์ไม่จำเป็นต้องเขียนบรรยายตนเองจำนวนมาก แต่ควรสร้างความน่าสนใจด้วยการสร้างความแตกต่างจากรายอื่น ๆ

  • ตั้งราคาอย่างเหมาะสม

ราคาค่าบริการที่ฟรีแลนซ์ตั้ง ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ มีผลในเชิงลบต่อจำนวนงานที่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญในทุกสายงาน กล่าวคือ งานราคาถูกจะได้รับจำนวนชิ้นงานมากกว่า นั่นหมายความว่า ที่ผ่านมาผู้ว่าจ้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องของราคา นอกเหนือไปจากความน่าสนใจของโปรไฟล์ฟรีแลนซ์

อย่างไรก็ตาม สำหรับสายงาน ออกแบบกราฟิก, ออกแบบเว็บไซต์และเขียนโปรแกรม และงานเขียนและแปลภาษา นั้น การมีวุฒิการศึกษาที่รองรับกับสายงานดังกล่าว (จบตรงสาย) จะมีความสามารถในการตั้งราคาได้สูงกว่าคนอื่น ๆ โดยเฉลี่ย

ฟรีแลนซ์ออนไลน์

  • ตอบสนองรวดเร็ว

อีกตัวแปรที่มีผลกับการได้งานที่มากขึ้นคือ เวลาในการตอบลูกค้า (response time) ที่รวดเร็ว เหตุผลน่าจะมาจากการที่การค้นหาในโลกออนไลน์ที่มีตัวเลือกมากมาย คนจึงมักใช้เวลาในการค้นหาสั้น ดังนั้น ผู้ที่ตอบรับและให้รายละเอียดข้อมูลไปจนถึงการตกลงทางการค้าได้รวดเร็วจึงมีโอกาสในการหารายได้ออนไลน์มากกว่า

  • คะแนนรีวิว ด้านการบริการที่ดี

คะแนนรีวิวที่ให้โดยผู้ว่าจ้างที่ปรากฏใน Fastwork.co มีหลายด้าน ได้แก่ ความเร็วในการตอบ การให้บริการ ฝีมือและความเชี่ยวชาญ และความคุ้มค่าของราคา

คะแนนรีวิว ด้านที่มีผลเชิงบวกกับการได้งานมากที่สุดและมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ด้านการให้บริการ ดังนั้น หากได้รับการว่าจ้าง ฟรีแลนซ์ควรสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รีวิวที่ดี ไม่ใช่เพียงการทำงานแล้วจบไปเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คะแนนรีวิว ไม่ได้ส่งผลต่อค่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะราคาที่สมเหตุสมผลเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนจากลูกค้าด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Avatar photo