ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดโพย ‘งบจ้างงาน’ มหาดไทยกว่า 30,000 อัตรา 2 โครงการ 3782.46 ล้านบาท

งบจ้างงาน มหาดไทย 2 โครงการ รวมกว่า 3782.46 ล้านบาท จ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ย้ำทุกโครงการต้องโปร่งใส คุ้มค่า

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 โครงการ ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ งบจ้างงาน มหาดไทย รวมงบประมาณ 3782.46 ล้านบาท

งบจ้างงาน มหาดไทย

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 โครงการ ในการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม โดยให้หน่วยงาน เสนอโครงการ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ

สำหรับ งบประมาณ 3782.46 ล้านบาท สำหรับ 2 โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ กระทรวงมหาดไทย จะภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ได้แก่

1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการจ้างงาน เพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา 12 เดือน รวม 15,548 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริม ให้เกิดการจ้างงานประชาชน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขณะเดียวกัน ยังเป็นการกระจายรายได้ ให้กะบประชาชน และเกิดนักบริบาล ที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น ซึ่งในระยะยาว จะเป็นอาชีพที่มีศักยภาพ ในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

2. โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท

กรมการปกครอง จะดำเนินการจ้างงาน เพื่อปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลรายเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน รวม 14,510 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 – กันยายน 2564 ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริม และกระตุ้นการบริโภค ภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงาน ในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ และ จะเกิดการจัดทำฐานข้อมูล แบบบูรณาการ (Database) ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ในทุกระดับ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย พร้อมที่จะช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ด้วยการจ้างงาน เพื่อกระตุ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคครัวเรือนและชุมชนไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีอาชีพ มีรายได้

พร้อมกันนี้ พลเอก อนุพงษ์ ยังได้เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ จากงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT