Business

‘กพท.’ ห้ามเครื่องบินทั่วโลกเข้าไทย หลังมีเหตุป่วนหนีกักตัวที่สุวรรณภูมิ

“กพท.” ออกคำสั่งห้ามเครื่องบินทั่วโลกเข้าประเทศไทย 3 วัน ตั้งแต่ 4-6 เม.ย. หลังวานนี้ (3 เม.ย.) เกิดเหตุป่วนหนีกักตัวที่ “สนามบินสุวรรณภูมิ” ด้านเที่ยวบินพาคนกลับบ้านยังมาได้ แต่ผู้โดยสารต้องกักตัว 14 วัน

fig 29 12 2019 06 15 12

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ก.พ.ท. หรือ CAAT) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (3 เม.ย.) ก.พ.ท. ได้ออกประกาศเรื่อง “ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว” ดังนี้

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) รุนแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการ กพท. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ (4 เม.ย.) เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23.59 น.

2.การอนุญาตการบินที่ ก.พ.ท. ได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก

3.ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)

(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)

(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)

(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

4.ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กพท. ออกคำสั่งฉบับนี้ หลังจากเมื่อวานนี้ (3 เม.ย.) เกิดเหตุการณ์ผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ยอมเดินทางไปกักตัวที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และโรงงานในกรุงเทพฯ ตามที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้ โดยผู้โดยสารอ้างว่าไม่ทราบมาตรการดังกล่าวมาก่อน จนเกิดเป็นความชุลมุน ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ยอมให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้กลับบ้านได้ แต่กำชับให้กักตัว 14 วัน

00000ds54dsf65

Avatar photo