Business

‘บินไทย’ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ‘สุเมธ’ ควบตำแหน่งรักษาการฝ่ายช่าง

“บินไทย” แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง “ดีดีสุเมธ” นั่งควบรักษาการฝ่ายช่าง “สุธีรัชต์” นั่ง ผอ.บริการบนเครื่องตัวจริง

1 2 Copy
                                                                สุเมธ ดำรงชัยธรรม

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (1 ต.ค.) เป็นต้นไป ดังนี้

  • แต่งตั้งให้นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT) แทนนายนายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ ที่เกษียณอายุ
  • แต่งตั้งให้นายสุรกิจ รัตนจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวงแผนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (LF) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL)
สุธีรัชต์ ศิริพลานนท์
                                                               สุธีรัชต์ ศิริพลานนท์
  • แต่งตั้งเรืออากาศเอกพงษ์ศักดิ์ ลับกิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายต้นทุนการผลิต (TU) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (DT-A)
  • แต่งตั้งให้นายสุธีรัชต์ ศิริพลานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมอุปกรณ์บริการบินเครื่องบิน (QK) และปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน

Avatar photo