ดูหนังออนไลน์
Economics

‘อุตสาหกรรม’ ปักหมุด 4 จังหวัดภาคเหนือปั้นฮับเกษตรแปรรูป

กระทรวงอุตสาหกรรม รับข้อเสนอเอกชน พร้อมผลักดันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่-ลำปาง-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ขึ้นแท่นฮับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นายอุตตม สาวนายน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้หารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครอบคลุมจังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สภาเกษตรกรกลุ่มภาคเหนือ สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง ฯลฯ ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง

การประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นายอุตตม กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพในด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยปัจจุบันมีการแปรรูปพืช ผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรขั้นต้นที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ วัตถุดิบสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กาแฟ และพืชผลไม้เมืองหนาว ดังนั้น ภาคเอกชนโดยสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม และอุทยานวิทยาวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือ

การประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ดังนั้น จึงเห็นควรพัฒนานวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ไปสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงรายได้ให้เกษตรกร และเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจเชื่อมโยงสู่สากล ยกระดับกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม สูงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และเป็นการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม S-Curve ให้มีขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทาง การเกษตรเพิ่มขึ้น พร้อมผลักดันเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่มีอนาคตและปักหมุดให้เป็นฟู้ดวัลเลย์ของโลกต่อไป

The Bangkok Insight Editorial Team