ดูหนังออนไลน์
General

ครม. เคาะ ‘สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์’ ผงาดผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค

ครม. เคาะ “สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์” ผงาดผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค แต่งตั้งเอกอัครราชทูต 2 ประเทศ

วันนี้ (7 เม.ย.) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ ครม. 7 เม.ย. แต่งตั้งโยกย้าย

1.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ)

ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

  1. นายพจน์ หาญพล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
  2. นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 2 รายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

2.เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ เป็นผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 250,000 บาท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ ครม. มีมติ

3.เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครม. มติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามความในมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลำดับ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้

  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม)
  3. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

นอกจากนี้ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team