ดูหนังออนไลน์
General

มท. สลับเก้าอี้ ผู้ว่าฯ โคราช-ชัยภูมิ ชงครม.เห็นชอบ วาระจรวันนี้

รมว.มหาดไทย เสนอครม. สลับเก้าอี้ ผู้ว่าฯ นครราชสีมา-ชัยภูมิ พร้อมตั้งผู้ตรวจราชการ ขึ้นแท่นผู้ว่าฯ พะเยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอบัญชีรายชื่อข้าราชการระดับสูง สังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นวาระจร

ทั้งนี้ มีบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. ให้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (นักวิคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2. ให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง

3. ให้ นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง

4. ให้ นายโชคดี อมวัฒน์ พันจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team