ดูหนังออนไลน์
Stock

ก.ล.ต.จ่อยกเว้นยื่นขออนุญาตแปลงสภาพหุ้น หวังเสริมสภาพคล่องธุรกิจ

... เตรียมยกเว้นการยื่นขออนุญาต และ filing กรณีขายหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เสริมความคล่องตัวให้ภาคธุรกิจ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพและหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นแบบ PPO หรือต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้สามารถทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (filing) ก่อนการเสนอขาย เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ตามโครงการ Regulatory Guillotine

แปลงหุ้น

ก.ล.ต.มีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) และหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยังคงมีเครื่องมือและกลไกอื่นที่สามารถคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน ดังนี้

(1) บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 สามารถเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพและหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแบบ PPO  หรือเจ้าหนี้เพื่อเป็นการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปและได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing  ทั้งนี้ ให้เสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายแบบ PPO หรือภายในระยะเวลาที่แผนฟื้นฟูฯ กำหนด แล้วแต่กรณี

(2) กรณีการเสนอขายแบบ PPO ซึ่งหลักทรัพย์แปลงสภาพอาจมีการซื้อขายหรือโอนเปลี่ยนมือจาก
ผู้ถือหุ้นเดิมไปเป็นของบุคคลอื่น ทำให้บุคคลที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเสมอไป บริษัท
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ
แบบ Right Offering ซึ่งผู้ที่จะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม อันได้แก่ ลักษณะของหลักทรัพย์แปลงสภาพ มาตรการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นแก่ภาคธุรกิจ (Regulatory Guillotine) ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันและไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

The Bangkok Insight Editorial Team