ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คำขาดมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ-นายอำเภอทั่วประเทศ “ต้องไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่”

ต้องไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่ มท.1 สั่งคำขาด ผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ทั่วประเทศ สอดส่องเข้ม ดำเนินการอย่างเด็ดขาด กลุ่มลักลอบเล่นการพนัน ตัวแพร่โควิด-19

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการสำคัญ  ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางประจำภูมิภาค นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประเด็นสำคัญคือ ต้องไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่ หรือ ลักลอบเล่นการพนัน

ต้องไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดำเนินการบูรณาการและประสานการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และนโยบายของ ศบค. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง จึงเน้นย้ำการดำเนินมาตรการสำคัญ ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคฯ ในพื้นที่ ได้แก่ มาตรการป้องกัน การลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ต้องประสานการปฏิบัติ และวางมาตรการ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้น ทั้งหน่วยทหาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขง ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดน ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ ให้มีความเข้มงวด ตั้งเครื่องกีดขวาง ตรวจตราลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง หากพบการลักลอบเข้าประเทศ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับพื้นที่ตอนใน ให้บูรณาการและสั่งการประสานการปฏิบัติ กับตำรวจภูธรในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค บุคคล และการขนส่งสินค้า รวมถึงคัดกรองบุคคล ที่เดินทางเข้าพื้นที่ตามมาตรการสาธารณสุข และมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอความร่วมมือประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันสอดส่องบุคคล ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการด้านสาธารณสุข ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บูรณาการทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน รณรงค์สร้างความรับรู้ และขอความร่วมมือประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่ง ในการรักษาสุขอนามัย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี รักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่พบปะหรือไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสม่ำเสมอ ให้เป็นพื้นฐานการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อสัมผัสร่างกาย

พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และอสม. หมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชน ในการปฏิบัติตนให้ถูกวิธีตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานด้วย ถ้าทุกคนทำได้เป็นพื้นฐาน เศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่สำคัญคือ ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ยังลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด กับกลุ่มบุคคลที่ ลักลอบเล่นการพนัน หรือทำกิจกรรมเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ และเข้มงวดกวดขัน กำชับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ห้ามไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันทุกประเภท

“หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลย  จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบ  ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ”พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าว

ในด้านการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุข กรณีหากพบผู้ติดเชื้อฯ ต้องดำเนินกระบวนการสอบสวนโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในพื้นที่เสี่ยง และคัดแยกผู้มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ให้กักตัวตามมาตรการสาธารณสุข พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อสามารถติดตามและสอบสวนโรคได้อย่างแม่นยำ

ขณะเดียวกัน ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจการดำเนินการของรัฐบาล ในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง สำหรับในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ต้องดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุกอย่างสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ ในวงกว้าง

ส่วนในเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้บริหารราชการท้องถิ่นตามกฎหมาย

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินมาตรการ สกัดกั้นการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ทุกจังหวัดดำเนินมาตรการตามที่ ศบค. กำหนด เว้นแต่มีสถานการณ์พิเศษในพื้นที่ ให้เร่งหารือมายัง ศบค.มท. เพื่อหารือ ศบค. พิจารณา และหากมีการออกคำสั่งมาตรการในพื้นที่ ให้รายงานมายัง ศบค.มท.ทันที เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา   และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป

“โดยเฉพาะในข้อสั่งการ เรื่องการ ลักลอบเล่นการพนัน ต้องไม่อนุญาต และไม่มีบ่อนการพนันโดยเด็ดขาด รวมทั้งต้องไม่ละเลยเรื่องการลักลอบเล่นพนัน ถ้ามีการลักลอบเล่นต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด”นายฉัตรชัย กล่าว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  และผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทุกคนต้องช่วยกันดำเนินมาตรการที่เข้มข้น  และกำหนดมาตรการที่ดี และเหมาะสมที่สุด กับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT