ดูหนังออนไลน์
Business

ใครสนใจเตรียมเงินไว้เลย ปตท.เปิดจองซื้อหุ้น OR เกินกว่าสิทธิได้ไม่จำกัด

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งว่าออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO ของบริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (“OR”) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ ปตท. จะให้ผู้มีสิทธิจองได้เกินสิทธิและไม่จำกัดเพดาน

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. จํานวน ไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ซึ่งพิจารณาจากผู้ถือหุ้น ปตท. ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

จองซื้อ OR

กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้น ปตท. ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของปตท. ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 (Record Date)(“ผู้ถือหุนของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) มีอัตราการใช้สิทธิ หรือ Pre-emptive Ratio เท่ากับ 95.1997 หุ้นสามัญของ ปตท. ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจํานวน)

ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ และไม่มีการกําหนดอัตราสูงสุดของการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription without cap of entitled right) โดย ปตท. จะจัดส่งเอกสารแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ OR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ทั้งนี้ ปตท. จะดําเนินการประกาศช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ OR เบื้องต้น และกําหนดเวลาจองซื้อให้ทราบภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ OR มีผลใช้บังคับ 

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team