ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘พื้นที่ควบคุมสูงสุด’ 28 จังหวัด เริ่มมีผลพรุ่งนี้!

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ศบค. กำหนด “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” 28 จังหวัด สกัดไวรัสโควิด-19 เริ่มมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ 4 ม.ค.  

วันนี้ (3 ม.ค. 64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เนื้อหาของคำสั่งระบุว่า

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งให้หัวหน้า ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการ ตามข้อกําหนดฯ สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามบัญชีรายชื่อ จังหวัด แนบท้ายคําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กําหนดเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด แนบท้ายคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดกาญจนบุรี
 3. จังหวัดจันทบุรี
 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 5. จังหวัดชุมพร
 6. จังหวัดชลบุรี
 7. จังหวัดตราด
 8. จังหวัดตาก
 9. จังหวัดนครนายก
 10. จังหวัด นครปฐม
 11. จังหวัดนนทบุรี
 12. จังหวัดปทุมธานี
 13. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 14. จังหวัดปราจีนบุรี
 15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 16. จังหวัดเพชรบุรี
 17. จังหวัดราชบุรี
 18. จังหวัดระนอง
 19. จังหวัดระยอง
 20. จังหวัด ลพบุรี
 21. จังหวัดสิงห์บุรี
 22. จังหวัดสมุทรปราการ
 23. จังหวัดสมุทรสงคราม
 24. จังหวัดสมุทรสาคร
 25. จังหวัดสุพรรณบุรี
 26. จังหวัดสระแก้ว
 27. จังหวัดสระบุรี
 28. จังหวัดอ่างทอง

รวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 มกราคม 2564  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 315 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมล่าสุด อยู่ที่ 7,694 คน ไม่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศเท่าเดิมที่ 64 ราย มีผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านเพิ่ม 38 คน รวมยอดผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้ว ที่ 4,337 คน มีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,293 คน

 • กลุ่มติดเชื้อในประเทศ จำนวน 274 ราย
 • กลุ่มติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว 20 ราย
 • กลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค จำนวน 21 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team