ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เช็คเลย! ส่วนต่าง ‘ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว’ 2563/64 งวด 6

ประกาศแล้ว ส่วนต่าง “ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว” 2563/64 งวด 6 จำนวน 5 ชนิด พบราคาปรับตัวดีขึ้นกว่างวดก่อนๆ

เมื่อวานนี้ (14 ธ.ค. 63) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 6

ส่วนต่าง ประกันราคาข้าว งวด 6

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 6)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

ส่วนต่าง ประกันราคาข้าว งวด 6

ส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวด 6

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 6) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/2564 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 7-13 ธันวาคม 2563 สำหรับข้อความเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,272.42 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,800.74 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,215.15 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,182.17 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,246.87 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 6 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนต่าง 2,727.58 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ส่วนต่าง 2,199.26 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ส่วนต่าง 784.85 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนต่าง 817.83 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่าง 753.13 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ ในการประกาศส่วนต่าง ประกันรายได้ งวดที่ 6 พบว่า ราคาข้าวทุกชนิดปรับตัวดีขึ้น เพราะได้รับผลดีจากมาตรการเสริมเพื่อชะลอผลผลิตข้าวเข้าสู่ตลาด

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์และติดตามความคืบหน้า

เกษตรกรทั่วประเทศสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินส่วนต่างจากโครงการ ประกันรายได้ ต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงโครงการประกันราคาข้าว ผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. คลิกที่นี่ เพียงกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกด “ค้นหา” เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

ประกันรายได้เกษตรกร ตรวจสอบ

ถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ก็จะปรากฎข้อมูลว่า มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกร ประเภทใดบ้าง, เลขที่บัญชี, วันที่โอนเงิน, สาขาธนาคาร ธ.ก.ส. รวมถึงสถานะการโอนเงินว่า อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว

แต่ถ้าไม่ได้เป็นผู้มีได้สิทธิ์ จะขึ้นข้อความว่า “ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน” ซึ่งเกษตรกรต้องไปติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์

ประกันรายได้เกษตรกร เช็คเงิน

วิธีนี้จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงิน ประกันรายได้ เกษตรกรและเงินเยียวยาได้หลายประเภท ดังนี้

 • ประกันราคาข้าว
 • เงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็น 2 งวด งวดแรก 500 บาทต่อไร่
 • ประกันราคามันสำปะหลัง
 • ประกันราคายางพารา
 • ประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 • ประกันราคาปาล์มน้ำมัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team