ดูหนังออนไลน์
Politics

สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจาก ‘ครู อาจารย์และการศึกษาไทย’

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ครู/อาจารย์ และ การศึกษาไทยในปัจจุบัน” สำรวจระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 ทั่วประเทศจำนวน 1,258 ตัวอย่าง เกี่ยวกับ ครู/อาจารย์ และการศึกษาไทยในปัจจุบัน

จากการสำรวจความรู้สึกของประชาชนเกี่ยวกับ ข่าวครูตรวจการบ้านผิด ครูปล่อยปละนักเรียนจนถูกรุ่นพี่ล่วงละเมิดทางเพศ อาจารย์ให้นักศึกษาแก้เกรดแลก SEX ฯลฯ 

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  52.38% ระบุว่า ไม่มีจรรยาบรรณในการเป็นครู/อาจารย์ รองลงมา  33.94% ระบุว่า ไม่มีคุณธรรม (เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต),  27.42% ระบุว่า ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และวิชาชีพครู,  19.87% ระบุว่า ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์,  17.73% ระบุว่า ไม่เอาใจใส่ศิษย์ ไม่ใส่ใจการสอน, 6.36% ระบุว่า เป็นการกลั่นแกล้ง ดูถูกเหยียดหยามศิษย์, 2.86% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ รู้สึกเฉย ๆ อยู่ที่ตัวครู/อาจารย์ และเด็ก และ 1.11% ไม่ระบุ/ ไม่แน่ใจ

ด้านคุณสมบัติที่ดีของ “ครู/อาจารย์” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  33.94% ระบุว่า เป็นที่ปรึกษาและรับฟังปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ รองลงมา  23.13% ระบุว่า มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี,  18.36% ระบุว่า มีระเบียบวินัย,  14.87% ระบุว่า เก่ง มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตัวเองหาความรู้อยู่เสมอ,  4.85% ระบุว่า ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก, 4.77% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม และ 0.08% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ “ครู/อาจารย์” ที่ควรมีมากที่สุด พบว่า

  • 31.72% ระบุว่า อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • 27.82% ระบุว่า รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์เสมอ
  • 25.68% ระบุว่า รักและศรัทธาในวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
  • 8.35% ระบุว่า ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
  • 3.81% ระบุว่า ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
  • 2.46% ระบุว่า ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
  • 0.16% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความคาดหวังของประชาชนต่อ “ครู/อาจารย์” ไทยในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 40.54% ระบุว่า ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ตรงต่อเวลา พูดจาชัดเจน แสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา สุภาพเรียบร้อย เป็นต้น

รองลงมา  34.42% ระบุว่า ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ 31.80% ระบุว่า ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่มีอคติลำเอียงต่อลูกศิษย์,  28.06% ระบุว่า รักและเข้าใจศิษย์เพื่อที่ศิษย์จะได้กล้าปรึกษาในสิ่งต่าง ๆ, 24.09% ระบุว่า ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนหาวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น,  18.84% ระบุว่า ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใช้คำพูดไม่สุภาพ เยาะหยันหรือดูถูกผู้เรียน,  16.06% ระบุว่า ช่วยเหลือศิษย์โดยสังเกตความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของศิษย์ และพร้อมให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที,  0.87% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่คาดหวังอะไรกับ “ครู/อาจารย์” ไทยในปัจจุบัน และ 0.79% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด สิ่งที่ควรปฏิรูปมากที่สุดด้านการศึกษา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 26.55% ระบุว่า ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รองลงมา 24.48% ระบุว่า กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์, 19.16% ระบุว่า ปรับโครงสร้างของหน่วยงานในสถานการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน,  12.48% ระบุว่า การบริหารจัดการกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน, 11.37% ระบุว่า การจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  สัดส่วน 4.69% ระบุว่า การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล และ 1.27% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

นิด้าโพล การศึกษา

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight