ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

รัฐบาลดิจิทัล คลาวด์กลางภาครัฐ ปัจจัยหนุน ไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0

รัฐบาลดิจิทัล คลาวด์กลางภาครัฐ หนุนไทยรองรับ Thailand 4.0 เต็มรูปแบบ พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Gov Cloud 2020 : “The Future of Digital Government” พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Government Cloud : Digital Foundation for Government Transformation” Government Cloud โดยจะเร่งพัฒนา คลาวด์กลางภาครัฐ เพื่อวางรากฐานสู่ รัฐบาลดิจิทัล ต่อไปในอนาคต

รัฐบาลดิจิทัล

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Smart Government อย่างแท้จริง โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จะมีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ รัฐบาลริเริ่มให้มีการปรับตัวเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยพัฒนา Digital Services เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบราชการ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชนผ่านคลาวด์กลาง

สำหรับ คลาวด์กลาง จะเป็นรากฐานของจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ เกิดการบริการสาธารณะที่ก้าวล้ำ ช่วยให้ภาครัฐ สามารถสร้างการบริการใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระการลงทุนจัดซื้อ และบำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กระดาษ เป็นต้น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังคาดหวังว่าปี 2565 – 2566 แพลตฟอร์ม จะเชื่อมโยงภาครัฐและประชาชน ให้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ลดปัญหาการบริการซ้ำซ้อน เกิดการบริการที่เรียลไทม์ และรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การทำปัญญาประดิษฐ์

การไปสู่ Government as a Platform ที่สมบูรณ์ คือ การมีชุดข้อมูลที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านบริการประชาชน การเงิน สาธารณสุข พลังงาน การท่องเที่ยว การสื่อสารและขนส่งและโลจิสติกส์

ขณะเดียวกัน หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูล บูรณาการการบริการภาครัฐ รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลให้ประชาชนหรือภาครัฐด้วยกันได้ใช้บริการ เป็นพื้นฐานต่อยอดสู่ Government as a Platform อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นรูปธรรมในอนาคต

พร้อมกันนี้ ต้องเดินหน้าการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้การก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างแท้จริง

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า คลาวด์กลางภาครัฐ ที่มีการบริหารจัดการ สาธารณูโภคระบบคลาวด์ ที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานสากล จะทำให้ทุกหน่วยงาน สามารถย้ายข้อมูล ไปอยู่บน คลาวด์กลางภาครัฐ มุ่งสู่การเป็น Government as a Platform ขับเคลื่อนนโยบาย การบริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด ที่มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน

ในส่วนของภาคเอกชน และประชาชน ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี บริการ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ 5 หน่วยงานได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Gov Cloud 2020 โดยใช้ระบบคลาวด์ GDCC พัฒนาระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน ได้แก่

1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก พัฒนาระบบ EEC-OSS เป็นช่องทางคัดกรอง และอำนวยความสะดวกนักลงทุนแบบ One Stop service

2. กรมการขนส่งทางบก Smart bus Terminal ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง

3. ตำรวจภูธรภาค 8 พัฒนาระบบโครงการภาค 8 “4.0” ใน Application police

4. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบดิจิทัล healthcare platform

5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ NEIC ( National Energy Center Center)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT