ดูหนังออนไลน์
General

เพิ่มโอกาสเข้าถึง’กัญชาปลอดภัย’ เล็งดันเข้าบัญชียาหลักปี 64

เพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชาปลอดภัย อย. จับมือ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร พัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชา เร่งทดลองระบบ ตั้งเป้าดันเข้าสู่บัญชียาหลักในปี 64

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการผู้ป่วย ด้วยกัญชาทางการแพทย์ ให้ผู้ป่วย เพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชาปลอดภัย ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึง

เพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชาปลอดภัย

ความร่วมมือดังกล่าว เริ่มจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูล รองรับการบันทึกข้อมูล การใช้ยากัญชา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับผู้ใช้ (user friendly) มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็น เพียงพอ สำหรับการเสนอบรรจุ ตำรับยากัญชา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ได้ภายในปี 2564

นอกจากนี้ ยังวางเป้าหมาย ภายใน 3 เดือนนี้ จะเริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าว เพื่อเก็บข้อมูล ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ใช้ตำรับยากัญชาแผนไทย และยาสารสกัดกัญชา ในการรักษาผู้ป่วย โดยจะมีการติดตาม ความคืบหน้า การดำเนินงานทุกเดือน

ทั้งนี้ หากสามารถผลักดันให้ ตำรับยากัญชา ขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติได้ จะทำให้ทราบถึง ปริมาณความต้องการใช้ ยากัญชาที่ชัดเจน เกษตรกร ก็จะสามารถวางแผน การปลูกกัญชา ให้สามารถป้อนวัตถุดิบกัญชา ได้เพียงพอต่อความต้องการ และ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เภสัชกรหญิง ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากความร่วมมือ ในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลแล้ว อย. และ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภับภูเบศร ยังมีแผนร่วมพัฒนาแชทบอท (chatbot) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ กัญชาทางการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว จะเริ่มจากการให้ข้อมูล ด้านบริการสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้สามารถเข้าถึง การบริการ และข้อมูลการใช้ยากัญชา ที่ถูกต้อง และจะขยายการให้บริการ ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ ต่อไป

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อย. และ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการผู้ป่วย ด้วยกัญชาทางการแพทย์ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชา ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงแล้ว ยังส่งเสริมให้ กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีคุณค่าทางการแพทย์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประเทศไทย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหนังสือเรื่อง การขอหนังสือสำคัญ จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อใช้ในปี 2564 (สำหรับสถานพยาบาล) ถึง นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 แจ้งว่า

ด้วยหนังสือสำคัญจำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง ซึ่งยาเวพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา (สำหรับสถานพยาบาล) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกให้ไว้ จะสิ้นอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 25631

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีหนังสือเวียน แจ้งผู้รับอนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในสถานพยาบาล ที่ประสงค์จะสั่งจ่ายกัญชา ให้แก่ผู้ป่วย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในปี 2564 จะต้องยื่นคำขอรับหนังสือสำคัฐฉบับใหม่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอฯ ก่อนหนังสือสำคัญฉบับเดิมสิ้นอายุ

และชำระค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอ และค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญ (ถ้ามี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT