ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

เตรียมเหยียบ! คาดเดือนหน้าเริ่มใช้กฎกระทรวง ‘เพิ่มความเร็วรถ’ เป็น 120 กม./ชม.

กฎหมายใกล้เสร็จ! “คมนาคม” เตรียมรายงานกฎกระทรวง “เพิ่มความเร็วรถ” เป็น 120 กม./ชม. ให้ ครม. รับทราบ คาดบังคับใช้เดือนหน้า

เนื่องในวันนี้ (9 ต.ค. 63) เป็นวันครบรอบ 18 ปี การก่อตั้ง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทาง สนข. จึงได้เปิดเผยผลการดำเนินงานซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งด่วน ในการพิจารณาปรับ เพิ่มความเร็วรถ ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เพิ่มความเร็วรถ 120

สนข. จึงได้พิจารณาทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราความเร็ว 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งกำหนดอัตราความเร็วตามลักษณะพื้นที่ และกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 กำหนดอัตราความเร็วตามลักษณะถนน จึงควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกัน

โดยการปรับจากเดิมที่กำหนดอัตราความเร็วในเขตเมือง เทศบาล/นอกเขตเมือง เทศบาล เป็นกำหนดอัตราความเร็วตามลักษณะถนน เช่น ถนน 2 ช่องจราจร มี/ไม่มีเกาะกลาง ถนน 4 ช่องจราจร มี/ไม่มีเกาะกลาง เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้มีการจำกัดความเร็วในพื้นที่ถนนในเขตชุมชน ถนนหน้าโรงเรียน เป็นต้น รวมทั้งกำหนดอัตราความเร็วต่ำสุดที่อนุญาตให้ใช้ในช่องจราจรขวาสุดด้วย

“การพิจารณากำหนดถนนที่จะปรับเพิ่มอัตราความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะต้องเป็นถนนที่เข้าองค์ประกอบด้านความปลอดภัย ขณะนี้อยู่ระหว่าง กระทรวงคมนาคม นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบ คาดว่าจะสามารถประกาศบังคับใช้เป็นกฎกระทรวงฯ ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563”

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม มีนโยบายการบูรณาการโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) โดยมีเกณฑ์ในการกำหนดแนวเส้นทาง ประกอบด้วย 1.ถนนแนวตรง ทำให้การสัญจรสะดวก ลดปัญหาอุบัติเหตุ, 2.ไม่ผ่านเข้าชุมชน ไม่ซ้ำแนวถนนเดิม, 3.พัฒนาความเจริญเข้าสู่พื้นที่ใหม่, 4.สร้างชุมชนเมืองใหม่ และ 5.แยกการจราจรในเมือง ออกจากการเดินทางระหว่างเมือง

ในปี 2564 สนข. จึงจะมีการจัดทำแผนแม่บท MR-MAP ทั่วประเทศ และปี 2565 จะดำเนินการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ของโครงการนำร่อง (Pilot Project) จากนั้นในปี 2566 – 2568 จะมีการเวนคืนที่ดินและคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) เพื่อก่อสร้าง Pilot Project ที่คัดเลือกไว้ต่อไป

นอกจากนี้ สนข. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2563 (Action Plan) ของ กระทรวงคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยให้ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน ปี 2563 จำนวน 27 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 749,831.08 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนในปีงบประมาณ ปี 2563 จำนวน 10,795.25 ล้านบาท ประกอบด้วย 27 โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มโครงการที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเห็นชอบหรือ ครม. อนุมัติ ภายในปีงบประมาณ  2563 จำนวน 14 โครงการ

2.กลุ่มโครงการที่เริ่มประกวดราคา/ประกาศคัดเลือกเอกชน/เริ่มก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13 โครงการ

สนข.

รายงานข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่า สนข. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยรวมหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ด้านนโยบายและแผนการคมนาคมขนส่งและจราจรจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่

  • สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) ที่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • บางส่วนจากสำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม
  • บางส่วนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี สังกัดกระทรวงคมนาคม

โดยมีภารกิจหน้าที่ในการกำหนดทิศทางนโยบายและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในด้านต่างๆ รวมทั้งระบบการจราจรของประเทศ

สนข. จึงเกิดขึ้นจากความคาดหวังของประเทศ ในฐานะองค์กรที่เปรียบเสมือน “คลังสมอง” ให้กับ กระทรวงคมนาคม ซึ่งตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่ผ่านมา สนข. ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่และมีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนงานต่างๆ ด้านการขนส่งและจราจรทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งผลักดันขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/มาตรการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE