ดูหนังออนไลน์
General

ปั้น ‘สตรีวิทยา2’ ต้นแบบพัฒนาศูนย์ HCEC ในโรงเรียน ก่อนลุยอาชีวะ

สตรีวิทยา 2 ต้นแบบพัฒนาศูนย์ HCEC ในโรงเรียน ศธ. ตั้งเป้าช่วยพัฒนาศักยภาพรายบุคคล เล็งขยายเข้า 185 โรงเรียนปีนี้ ก่อนรุกเข้าอาชีวะ 100 แห่งปี 64

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.ได้เปิด ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ HCEC โดยเลือกโรงเรียน สตรีวิทยา 2 ต้นแบบพัฒนาศูนย์ HCEC ในโรงเรียน

สตรีวิทยา 2 ต้นแบบพัฒนาศูนย์ HCEC

สำหรับการเปิดศูนย์ HCEC เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง การสร้างความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน และภาคเอกชนในระดับภูมิภาค มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคล สู่การเป็นทุนมนุษย์ ที่มีความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล

“1 ปีที่ผ่านมา ศธ. ได้จัดเตรียมกลไกขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการต้อง “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อรองรับการปฏิรูปทางการศึกษาตามแผนงานการศึกษายกกําลังสอง”นายณัฏฐพล กล่าว

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการนำภาคเอกชน ในการเข้ามามีส่วนร่วม เตรียมความพร้อมการพัฒนากำลังคนในทุกมิติ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ภาคเอกชนต้องการ เป็นการเรียนกับมืออาชีพ เพื่อให้ได้ศักยภาพแรงงาน ที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง

สตรีวิทยา 2 ต้นแบบพัฒนาศูนย์ HCEC

นอกจากนี้ ยังวางเป้าหมาย ให้ศูนย์ HCEC เป็นศูนย์กลาง ในการเพิ่มขีดความสามารถ ของทุนมนุษย์ เพื่อปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจะจัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียน และวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้วางนโยบายในการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในโรงเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 185 ศูนย์ และในวิทยาลัยอาชีวะ 100 ศูนย์ภายในปี 2564

นายณัฏฐพล กล่าวว่า HCEC มีเป้าหมายหลัก ในการช่วยให้ระบบการศึกษาดีขึ้น ด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู และทำงานร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะ ในการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ ในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ ได้แบ่งกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ HCEC ภายในโรงเรียน เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จำนวน 82 ศูนย์ และระยะที่ 2 จำนวน 103 ศูนย์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resources Information Center : ERIC) เดิม ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนประจำจังหวัด และโรงเรียนประจำอำเภอ เป็นที่ตั้งของศูนย์

พร้อมกันนี้ ได้วางวัตถุประสงค์ ที่จะผลักดันให้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Training Center) แบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)

กลไกขับเคลื่อนทั้งหมดที่กล่าวมา จะระบบนิเวศทางการศึกษาโดยสมบูรณ์ ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน HCEC, DEEP ทั้งนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา จะประสบความสำเร็จได้ ในแบบฉบับของตนเอง และจะนำพาให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศ ที่มีฐานทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศ อย่างแท้จริง

สตรีวิทยา 2 ต้นแบบพัฒนาศูนย์ HCEC

รมว.ศธ. ยังคาดหวังว่า ในระยะสั้น ระบบการศึกษาที่ดี จะช่วยให้ประเทศไทย สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความแตกต่าง สร้างความน่าสนใจ ให้ประเทศต่างๆ อยากมาลงทุนมากขึ้น

ขณะที่ในระยะกลาง จะทำให้ไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ และในระยะยาวหากเกิดปัญหาหรือสถานการณ์วิกฤตขึ้น ประเทศไทยจะมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและมีความสามารถในการฟื้นตัวได้ดีอย่างแน่นอน

“จากยุทธศาสตร์ แผนงานการศึกษายกกำลังสอง ที่ได้มอบหมายนโยบาย ให้กับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้วนั้น ทำให้เชื่อมั่นว่าการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งระบบ จะพัฒนาแรงงานของไทย ให้มีทักษะและศักยภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นี้ได้อย่างแน่นอน” รมว.ศธ. กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT