Business

รัฐช่วยลูกหนี้นอกระบบ! เดือดร้อน ร้องทุกข์ได้ที่โรงพักทั่วประเทศ

รัฐบาลตั้งกรรมการชุดพิเศษ ลุยแก้ปัญหา หนี้นอกระบบ ใครเดือดร้อน ร้องทุกข์ได้ที่ โรงพักทั่วประเทศ เผยช่วง 3 เดือนแรก ได้รับแจ้งเกือบ 2,000 เรื่อง แก้ปัญหาเสร็จแล้ว 1,548 เรื่อง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการพิเศษ ที่มีลักษณะเป็นการถาวร เพื่อรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบ ให้กับประชาชนทั่วประเทศ

รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่า ข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะใช้เวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 1 สัปดาห์ และในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ คือ ศูนย์ป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับ หนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) มีภารกิจในการปราบปราม ผู้มีอิทธิพล หรือบุคคลที่ให้ประชาชน กู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะเป็นการทำสัญญา เอารัดเอาเปรียบประชาชน

นับจากเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้รับแจ้งจำนวนทั้งสิ้น 1,947 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,548 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 399 เรื่อง เป็นผู้ต้องหา 1,090 ราย ของกลางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 245 คัน โฉนดที่ดิน 87 ฉบับ เงินสดกว่า 1,300 ล้านบาท บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 1,373 คดี ไกล่เกลียประนีประนอม จำนวน 105 เรื่อง

สำหรับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถร้องทุกข์ได้ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โทร 02-234 1068 หรือแจ้งร้องทุกข์ ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง โทรสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 5 ด้าน

1. การจัดการเจ้าหนี้นอกระบบ

มี “พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560” ซึ่งเพิ่มโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบ และเปิดช่องทาง ให้เจ้าหนี้นอกระบบ สามารถจดทะเบียน เป็นผู้ให้สินเชื่อในระบบได้

2. การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

ลูกหนี้สามารถร้องทุกข์ และขอคำปรึกษา ปัญหาหนี้นอกระบบได้ ที่ “จุดให้คำปรึกษา ปัญหาหนี้นอกระบบ” ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ซึ่งจะช่วยประสาน “คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอม หนี้นอกระบบ ในทุกจังหวัด” เพื่อช่วยเจรจาระหว่าง ลูกหนี้ และเจ้าหนี้

3. การจัดหาแหล่งเงินในระบบให้

เมื่อไกล่เกลี่ยจนมูลหนี้ เป็นธรรมแล้ว ซึ่งลูกหนี้สามารถขอสินเชื่อในระบบได้ โดยรัฐบาล ได้สนับสนุนให้มี สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (PICO Finance) ซึ่งเป็นสินเชื่อรายย่อย ระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ ที่อยู่ในความดูแลของ กระทรวงการคลัง

4. ฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้

สําหรับลูกหนี้ ที่ยังมีความสามารถในการชําระหนี้ตํ่าเกินไป “คณะอนุกรรมการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ การหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบในทุกจังหวัด” จะช่วยฟื้นฟูอาชีพ ปลูกฝังความรู้ และวินัยทางการเงิน คำอบรมอาชีพ หรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

5. สร้างภูมิคุ้มกัน

ภาครัฐจะพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน ให้ทําหน้าที่ทดแทน เจ้าหนี้นอกระบบ หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันให้ความรู้ทางการเงิน แก่ประชาชน รวมทั้งจัดทํา ฐานข้อมูล หนี้นอกระบบ เพื่อใช้กําหนดนโยบาย ที่เหมาะสม และตรงเป้าหมายต่อไป

หนี้นอกระบบ

สำหรับประชาชน ที่ต้องการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ สามารถติดต่อได้ที่

  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599
  • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงิน โดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1155
  • ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567
  • ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สายด่วน 1359
  • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โทร 0 2575 3344

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team