Economics

เปิด 7 ความช่วยเหลือรอบล่าสุด ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” เป็นบัตรฯ ที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์รอบใหม่ทุกเดือน โดยแต่ละเดือนอาจจะเหมือน หรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ในรอบนั้นๆ

สำหรับความช่วยเหลือรอบล่าสุดในเดือนกันยายน 2563 มีทั้งหมด 7 รายการ ดังนี้

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 1 กันยายน 2563

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

  • ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่ กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. 100 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถใช้ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ โดยได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้ โดยวงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. จำนวน 100 บาทนี้ ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับในเดือนกันยายน 2563 เป็นเดือนสุดท้าย ถ้าหาก กระทรวงพลังงาน ไม่พิจารณาขยายมาตรการออกไป

 

15 กันยายน 2563

5.คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม 2563

โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของบัตรคนจน ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน เช่น

  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 250 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 500 บาท

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

18 กันยายน 2563

6.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

7.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team