CSR

11 Big Brothers ผนึกกำลังดันธุรกิจเพื่อสังคม

ครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เอสซีจี บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม” พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุข@ระยอง” 

โครงการดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม สังคม โดยร้านค้าชุมชนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือแรงกำลังที่มีเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  ก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนหรือชุมชนอื่นในจังหวัดระยอง

การช่วยเหลือสังคมของภาคเอกชนที่ผ่านมาจะเน้นการทำ Cooperate social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR) ซึ่งจัดสรรกำไรมาช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องๆและเอกชนไทยส่วนใหญ่จะนิยมการบริจาค ทำให้สังคมไทยพัฒนาอย่างไม่มีทิศทางชัดเจนและการแก้ไขปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างช้าและไม่ยั่งยืน

การพัฒนาชุมชนควรเป็นในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise, SE)  คือ การช่วยเหลือชุมชนให้มีกิจการที่มีรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายของกิจการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของ

ปัญหาของประเทศมีหลายด้านทั้งทางด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไข งบประมาณและ กำลังคนภาครัฐไม่เพียงพอและทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การลดลงของป่า ขยะ ยาเสพติด ความยากจน เป็นต้น  ขณะที่ภาคเอกชนมีความพร้อมและความสามารถสูงในการบริหารธุรกิจทั้งในด้านงาน เงินและคน นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนควรอยู่บนฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า คุณภาพชีวิต และอื่นๆ

เครือข่ายพันธมิตร ได้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) แทนที่การทำ Corporate social responsibility (CSR) เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาคเอกชนทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” สนับสนุนในเรื่องของความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร และการสนับสนุนด้านงบประมาณ

เครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร เห็นว่า “ประเทศไทยควรใช้ Social enterprise เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาต้นทาง มีส่วนร่วมได้ทุกระดับ และครบวงจร  ”

ตลาดปันสุข โดยชุมชนจังหวัดระยอง เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำสินค้ามาออกร้านที่เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง เป็นเวลาเดือนละ 4 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม โครงการนี้กลายเป็นแม่แบบสำหรับชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight