ดูหนังออนไลน์
CSR

GC สนับสนุน ‘เครื่องดักจับขยะ’ โครงการ 10 คลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติ ร.10

ศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เทศบาลเมืองลัดหลวง คลินิกเพื่ออุตสาหกรรม และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดทำ โครงการ 10 คลองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสา เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

โดยร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดริมฝั่งคลองที่สำคัญในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง จำนวน 10 คลอง โดยมุ่งใช้ความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน บูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินการ ทั้งการปลูกจิตสำนึกการรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลองให้กับทุกภาคส่วน การดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดในสถานประกอบการบริเวณริมน้ำ ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องมือต้นแบบที่มีความคล่องตัวในการดักจับขยะในคลอง โดยจะเริ่มจากคลองขุดเจ้าเมืองเป็นแห่งแรก

GC 10 คลองสวย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยนำแนวทางดังกล่าว มาปรับใช้ผ่านการดำเนินงานของบริษัท 3 ด้าน คือ Smart Operating, Responsible Caring และ Loop Connecting ซึ่งเป็นแนวทางของบริษัท

GC จึงได้จับมือคลินิกเพื่ออุตสาหกรรมร่วมโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมฯ โดยสนับสนุนการจัดทำ “เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ” ในเทศบาลเมืองลัดหลวง ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ ติดตั้งเป็นจุดแรกที่ “คลองขุดเจ้าเมือง” เพื่อสร้างเป็นโมเดลให้คลองต่อๆ ไป

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และได้ประยุกต์เป็นหลัก GC Circular Living เพื่อรณรงค์ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการหลายโครงการและมีผลสำเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เห็นได้จากโครงการที่อยู่ใกล้พื้นที่ คือ โครงการ OUR Khung Bangkachao และการร่วมมือกับวัดจากแดงและพันธมิตรของบริษัท เพื่อจัดทำจีวรรีไซเคิล

GC มองภาพรวม และมุ่งหวังความสำเร็จแบบครบวงจร (Closed Loop) ประกอบด้วย

  • ต้นทาง คือ การเก็บขยะขึ้นจากแหล่งน้ำในชุมชน และสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะตามคุณภาพเพื่อนำกลับไปเป็นทรัพยากรอีกครั้ง โดยขยะจะถูกนำไปจัดการอย่างถูกวิธี
  • กลางทาง คือ ขยะที่คัดแยกและมีคุณภาพดี จะถูกส่งต่อไปยังธุรกิจรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นการขายต่อ หรือ ส่งต่อไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
  • ปลายทาง คือ การนำขยะเข้าสู่ระบบหรือกระบวนการผลิตอีกครั้ง ไม่ว่าจะผ่านการแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic) หรือสินค้าอัพไซคลิง (Upcycled Product) ถือเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากร และรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ GC ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการ UTO (Upcycling the Oceans, Thailand) ซึ่งไม่เป็นเพียงการนำขยะจากทะเลมาสร้างมูลค่าเพิ่ม  แต่เรายังพยายามสร้างเครื่องป้องกัน หรือ Prevention Tool ในการป้องกันไม่ให้ขยะบนฝั่งไหลลงสู่ทะเล  ซึ่งเครื่องดักขยะในคลองสาธารณะจะช่วยลดปริมาณขยะลงสู่ทะเลอีกทางหนึ่ง โดยโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการนี้สร้างความเชื่อมโยงกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ของ GC เนื่องจากคลองขุดเจ้าเมืองอยู่ใกล้ปากน้ำ จึงเป็นการลดและคัดกรองขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนไหลลงสู่ทะเล เป็นการสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ซึ่งเป็นผู้นำด้านนี้ให้เข้มแข็งและครบถ้วนทุกมิติ ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมที่มาจากความร่วมมือของภาคเอกชนและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ จนเกิดความร่วมมือในระดับประชารัฐ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการรับรู้ในทิศทางที่เหมาะสม

เทศบาลเมืองลัดหลวงเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยู่ใกล้คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งใน GC Success Story Model ทำให้เกิดโอกาสในการต่อยอดขยายผลผ่านการเชื่อมโยงกันได้ หาก “เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ” ที่ประดิษฐ์ขึ้น มีประสิทธิภาพดี ก็จะสามารถนำไปเป็นต้นแบบเพื่อใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team