ดูหนังออนไลน์
Politics

เปิดประวัติ ‘สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์’ ว่าที่ ‘รมว.พลังงาน’ คนใหม่!

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ : เปิดประวัติ ว่าที่ “รมว.พลังงาน” คนใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และยังเป็น 1 ในทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของ “นายกรัฐมนตรี” อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ได้ยื่นลาออกจากบริษัทแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยมีรายงานข่าวว่า การลาออกครั้งนี้เพื่อเข้ามารับตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”

สำหรับประวัติของ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นั้น ปัจจุบัน “สุพัฒนพงษ์” อายุ 60 ปี นั่งตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ใน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระที่ 1), 5 เมษายน 2562 (ต่อวาระที่ 2) ปัจจุบันได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมเป็นต้นไป

สุพัฒนพงษ์

ส่วนประวัติด้านการศึกษา “สุพัฒนพงษ์” มีดังนี้

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร “การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” (Business Revolution and Innovation Network: BRAIN) รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3/2558 (นธป. 3) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12/2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 20) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Advance Management Program, INSEAD University, France

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ลาออกแล้ว มีผล 23 ก.ค. 63)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น ดังนี้

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • กุมภาพันธ์ 2559 – มิถุนายน 2563 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กันยายน 2557 – มิถุนายน 2563 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ตุลาคม 2557 – กันยายน 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ตุลาคม 2557 – กันยายน 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • เมษายน 2560 – กันยายน 2562 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
 • กุมภาพันธ์ 2558 – กันยายน 2562 กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • พฤษภาคม 2558 – กันยายน 2562 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • ธันวาคม 2557 – กันยายน 2562 อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2562 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2562 รองประธานมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
 • พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2561 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2558 – 2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พฤศจิกายน 2557 – กรกฎาคม 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

สุพัฒนพงษ์

ที่มา : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team